Aspose::Words::Themes::Theme::Type method

Theme::Type method

static const System::TypeInfo & Aspose::Words::Themes::Theme::Type()

See Also