OdsoFieldMapData

OdsoFieldMapData constructor

The default constructor.

public OdsoFieldMapData()

See Also