Aspose.Words.BuildingBlocks

De Aspose.Words.Building Blocks namnområdet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att komma åt och använda autotext, autokorrigeringsposter och byggblock i ett dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
BuildingBlock Representerar en dokumentpost i ordlistan såsom en byggsten, autotext eller en autokorrigeringspost.
BuildingBlockCollection En samling avBuildingBlock objekt i dokumentet.
GlossaryDocument Representerar rotelementet för ett ordlistadokument i ett Word-dokument. Ett ordlistadokument är en lagring för AutoText, Autokorrigeringsposter och Byggblock.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BuildingBlockBehavior Anger beteendet som ska tillämpas på innehållet i byggblocket när det infogas i huvuddokumentet.
BuildingBlockGallery Anger det fördefinierade galleriet som ett byggblock klassificeras i.
BuildingBlockType Anger en byggblockstyp. Typen kan påverka synligheten och beteendet för byggstenen i Microsoft Word.