Aspose.Words.Comparing

De Aspose.Words.Comparing namnrymden tillhandahåller klasser och uppräkningar som gör det möjligt att ange ytterligare alternativ vid jämförelse av dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
CompareOptions Gör det möjligt att välja avancerade alternativ för dokumentjämförelse.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ComparisonTargetType Tillåter att ange basdokument som kommer att användas under jämförelse. Standardvärdet ärCurrent .
Granularity Anger granulariteten för ändringar som ska spåras när två dokument jämförs.