AxisBuiltInUnit

AxisBuiltInUnit enumeration

Anger visningsenheterna för en axel.

public enum AxisBuiltInUnit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Anger värdena på diagrammet som ska visas som de är.
Custom 1 Anger att värdena på diagrammet ska delas med en användardefinierad divisor. Detta värde stöds inte av de nya diagramtyperna i MS Office 2016.
Billions 2 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 1 000 000 000.
HundredMillions 3 Anger att värdena i diagrammet ska delas med 100 000 000.
Hundreds 4 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 100.
HundredThousands 5 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 100 000.
Millions 6 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 1 000 000.
TenMillions 7 Anger att värdena i diagrammet ska delas med 10 000 000.
TenThousands 8 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 10 000.
Thousands 9 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 1 000.
Trillions 10 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 1 000 000 000 0000.
Percentage 11 Anger att värdena på diagrammet ska delas med 0,01. Detta värde stöds endast av de nya diagram -typerna av MS Office 2016.

Exempel

Visar hur man manipulerar bockmarkeringarna och visade värden för en diagramaxel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Scatter, 450, 250);
Chart chart = shape.Chart;

Assert.AreEqual(1, chart.Series.Count);
Assert.AreEqual("Y-Values", chart.Series[0].Name);

// Ställ in de mindre bockarna på Y-axeln så att de pekar bort från plotområdet,
// och de stora bockarna för att korsa axeln.
ChartAxis axis = chart.AxisY;
axis.MajorTickMark = AxisTickMark.Cross;
axis.MinorTickMark = AxisTickMark.Outside;

// Ställ in Y-axeln så att den visar en större bock var 10:e enhet, och en mindre bock var 1:e enhet.
axis.MajorUnit = 10;
axis.MinorUnit = 1;

// Ställ in Y-axelns gränser till -10 och 20.
// Denna Y-axel kommer nu att visa 4 större tick-markeringar och 27 mindre tick-markeringar.
axis.Scaling.Minimum = new AxisBound(-10);
axis.Scaling.Maximum = new AxisBound(20);

// För X-axeln, ställ in de viktigaste bockmarkeringarna på var 10:e enhet,
// varje mindre bock vid 2,5 enheter.
axis = chart.AxisX;
axis.MajorUnit = 10;
axis.MinorUnit = 2.5;

// Konfigurera båda typerna av bockmarkeringar så att de visas inuti diagramområdet.
axis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
axis.MinorTickMark = AxisTickMark.Inside;

// Ställ in X-axelns gränser så att X-axeln sträcker sig över 5 större markeringar och 12 mindre markeringar.
axis.Scaling.Minimum = new AxisBound(-10);
axis.Scaling.Maximum = new AxisBound(30);
axis.TickLabelAlignment = ParagraphAlignment.Right;

Assert.AreEqual(1, axis.TickLabelSpacing);

// Ställ in markeringarna så att de visar deras värde i miljoner.
axis.DisplayUnit.Unit = AxisBuiltInUnit.Millions;

// Vi kan ställa in ett mer specifikt värde med vilket bocketiketter ska visa sina värden.
// Detta påstående är likvärdigt med det ovan.
axis.DisplayUnit.CustomUnit = 1000000;
doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisDisplayUnit.docx");

Se även