AxisCategoryType

AxisCategoryType enumeration

Anger typen av en kategoriaxel.

public enum AxisCategoryType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Automatic 0 Anger att typen av en kategoriaxel bestäms automatiskt baserat på data.
Category 1 Anger en axel för en godtycklig uppsättning kategorier.
Time 2 Anger en tidskategoriaxel.

Exempel

Visar hur man infogar ett diagram och ändrar utseendet på dess axlar.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 500, 300);
Chart chart = shape.Chart;

// Rensa diagrammets demodataserie för att börja med ett rent diagram.
chart.Series.Clear();

// Infoga en diagramserie med kategorier för X-axeln och respektive numeriska värden för Y-axeln.
chart.Series.Add("Aspose Test Series",
    new[] { "Word", "PDF", "Excel", "GoogleDocs", "Note" },
    new double[] { 640, 320, 280, 120, 150 });

// Diagramaxlar har olika alternativ som kan ändra utseende,
// som t.ex. deras riktning, större/mindre enhetsmarkeringar och bockmarkeringar.
ChartAxis xAxis = chart.AxisX;
xAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Category;
xAxis.Crosses = AxisCrosses.Minimum;
xAxis.ReverseOrder = false;
xAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
xAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
xAxis.MajorUnit = 10.0d;
xAxis.MinorUnit = 15.0d;
xAxis.TickLabelOffset = 50;
xAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.Low;
xAxis.TickLabelSpacingIsAuto = false;
xAxis.TickMarkSpacing = 1;

ChartAxis yAxis = chart.AxisY;
yAxis.CategoryType = AxisCategoryType.Automatic;
yAxis.Crosses = AxisCrosses.Maximum;
yAxis.ReverseOrder = true;
yAxis.MajorTickMark = AxisTickMark.Inside;
yAxis.MinorTickMark = AxisTickMark.Cross;
yAxis.MajorUnit = 100.0d;
yAxis.MinorUnit = 20.0d;
yAxis.TickLabelPosition = AxisTickLabelPosition.NextToAxis;

// Kolumndiagram har ingen Z-axel.
Assert.Null(chart.AxisZ);

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.AxisProperties.docx");

Se även