ChartSeries

ChartSeries class

Representerar diagramserieegenskaper.

public class ChartSeries : IChartDataPoint

Egenskaper

namn Beskrivning
Bubble3D { get; set; }
DataLabels { get; } Anger inställningarna för dataetiketterna för hela serien.
DataPoints { get; } Returnerar en samling formateringsobjekt för alla datapunkter i denna serie.
Explosion { get; set; }
Format { get; } Ger tillgång till fyllnings- och radformatering av serien.
HasDataLabels { get; set; } Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om dataetiketter visas för serien.
InvertIfNegative { get; set; }
LegendEntry { get; } Får en legendpost för denna diagramserie.
Marker { get; }
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på serien, om namnet inte anges explicit genereras det med index. Som standard returnerar Series plus ett baserat index.
Smooth { get; set; } Gör det möjligt att ange om linjen som förbinder punkterna på diagrammet ska jämnas ut med Catmull-Rom splines.

Exempel

Visar hur man applicerar etiketter på datapunkter i ett linjediagram.

{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  Shape chartShape = builder.InsertChart(ChartType.Line, 400, 300);
  Chart chart = chartShape.Chart;

  Assert.AreEqual(3, chart.Series.Count);
  Assert.AreEqual("Series 1", chart.Series[0].Name);
  Assert.AreEqual("Series 2", chart.Series[1].Name);
  Assert.AreEqual("Series 3", chart.Series[2].Name);

  // Använd dataetiketter på varje serie i diagrammet.
  // Dessa etiketter visas bredvid varje datapunkt i grafen och visar dess värde.
  foreach (ChartSeries series in chart.Series)
  {
    ApplyDataLabels(series, 4, "000.0", ", ");
    Assert.AreEqual(4, series.DataLabels.Count);
  }

  // Ändra separatorsträngen för varje dataetikett i en serie.
  using (IEnumerator<ChartDataLabel> enumerator = chart.Series[0].DataLabels.GetEnumerator())
  {
    while (enumerator.MoveNext())
    {
      Assert.AreEqual(", ", enumerator.Current.Separator);
      enumerator.Current.Separator = " & ";
    }
  }

  // För en renare graf kan vi ta bort dataetiketter individuellt.
  chart.Series[1].DataLabels[2].ClearFormat();

  // Vi kan också ta bort en hel serie av dess dataetiketter på en gång.
  chart.Series[2].DataLabels.ClearFormat();

  doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.DataLabels.docx");
}

/// <summary>
/// Använd dataetiketter med anpassat nummerformat och separator på flera datapunkter i en serie.
/// </summary>
private static void ApplyDataLabels(ChartSeries series, int labelsCount, string numberFormat, string separator)
{
  for (int i = 0; i < labelsCount; i++)
  {
    series.HasDataLabels = true;

    Assert.False(series.DataLabels[i].IsVisible);

    series.DataLabels[i].ShowCategoryName = true;
    series.DataLabels[i].ShowSeriesName = true;
    series.DataLabels[i].ShowValue = true;
    series.DataLabels[i].ShowLeaderLines = true;
    series.DataLabels[i].ShowLegendKey = true;
    series.DataLabels[i].ShowPercentage = false;
    series.DataLabels[i].IsHidden = false;
    Assert.False(series.DataLabels[i].ShowDataLabelsRange);

    series.DataLabels[i].NumberFormat.FormatCode = numberFormat;
    series.DataLabels[i].Separator = separator;

    Assert.False(series.DataLabels[i].ShowDataLabelsRange);
    Assert.True(series.DataLabels[i].IsVisible);
    Assert.False(series.DataLabels[i].IsHidden);
  }
}

Se även