ShapeType

ShapeType enumeration

Anger typen av form i ett Microsoft Word-dokument.

public enum ShapeType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Image 75 Formen är en bild.
TextBox 202 Formen är en textruta. Observera att former av många andra typer också kan ha text i sig. En form behöver inte ha den här typen för att innehålla text.
Group -1 Formen är en gruppform.
OleObject -2 Formen är ett OLE-objekt.
OleControl 201 Formen är en ActiveX-kontroll.
NonPrimitive 0 En form ritad av användaren och som består av flera segment och/eller hörn (kurva, friform eller klotter).
Rectangle 1
RoundRectangle 2
Ellipse 3
Diamond 4
Triangle 5
RightTriangle 6
Parallelogram 7
Trapezoid 8
Hexagon 9
Octagon 10
Plus 11
Star 12
Arrow 13
ThickArrow 14
HomePlate 15
Cube 16
Balloon 17
Seal 18
Arc 19
Line 20
Plaque 21
Can 22
Donut 23
TextSimple 24
TextOctagon 25
TextHexagon 26
TextCurve 27
TextWave 28
TextRing 29
TextOnCurve 30
TextOnRing 31
StraightConnector1 32
BentConnector2 33
BentConnector3 34
BentConnector4 35
BentConnector5 36
CurvedConnector2 37
CurvedConnector3 38
CurvedConnector4 39
CurvedConnector5 40
Callout1 41
Callout2 42
Callout3 43
AccentCallout1 44
AccentCallout2 45
AccentCallout3 46
BorderCallout1 47
BorderCallout2 48
BorderCallout3 49
AccentBorderCallout1 50
AccentBorderCallout2 51
AccentBorderCallout3 52
Ribbon 53
Ribbon2 54
Chevron 55
Pentagon 56
NoSmoking 57
Seal8 58
Seal16 59
Seal32 60
WedgeRectCallout 61
WedgeRRectCallout 62
WedgeEllipseCallout 63
Wave 64
FoldedCorner 65
LeftArrow 66
DownArrow 67
UpArrow 68
LeftRightArrow 69
UpDownArrow 70
IrregularSeal1 71
IrregularSeal2 72
LightningBolt 73
Heart 74
QuadArrow 76
LeftArrowCallout 77
RightArrowCallout 78
UpArrowCallout 79
DownArrowCallout 80
LeftRightArrowCallout 81
UpDownArrowCallout 82
QuadArrowCallout 83
Bevel 84
LeftBracket 85
RightBracket 86
LeftBrace 87
RightBrace 88
LeftUpArrow 89
BentUpArrow 90
BentArrow 91
Seal24 92
StripedRightArrow 93
NotchedRightArrow 94
BlockArc 95
SmileyFace 96
VerticalScroll 97
HorizontalScroll 98
CircularArrow 99
CustomShape 100 Den här formtypen verkar vara inställd för former som inte ingår i standarduppsättningen av de automatiska formerna i Microsoft Word. Till exempel, om du infogar en ny automatisk form från ClipArt.
UturnArrow 101
CurvedRightArrow 102
CurvedLeftArrow 103
CurvedUpArrow 104
CurvedDownArrow 105
CloudCallout 106
EllipseRibbon 107
EllipseRibbon2 108
FlowChartProcess 109
FlowChartDecision 110
FlowChartInputOutput 111
FlowChartPredefinedProcess 112
FlowChartInternalStorage 113
FlowChartDocument 114
FlowChartMultidocument 115
FlowChartTerminator 116
FlowChartPreparation 117
FlowChartManualInput 118
FlowChartManualOperation 119
FlowChartConnector 120
FlowChartPunchedCard 121
FlowChartPunchedTape 122
FlowChartSummingJunction 123
FlowChartOr 124
FlowChartCollate 125
FlowChartSort 126
FlowChartExtract 127
FlowChartMerge 128
FlowChartOfflineStorage 129
FlowChartOnlineStorage 130
FlowChartMagneticTape 131
FlowChartMagneticDisk 132
FlowChartMagneticDrum 133
FlowChartDisplay 134
FlowChartDelay 135
TextPlainText 136 WordArt-objekt.
TextStop 137 WordArt-objekt.
TextTriangle 138 WordArt-objekt.
TextTriangleInverted 139 WordArt-objekt.
TextChevron 140 WordArt-objekt.
TextChevronInverted 141 WordArt-objekt.
TextRingInside 142 WordArt-objekt.
TextRingOutside 143 WordArt-objekt.
TextArchUpCurve 144 WordArt-objekt.
TextArchDownCurve 145 WordArt-objekt.
TextCircleCurve 146 WordArt-objekt.
TextButtonCurve 147 WordArt-objekt.
TextArchUpPour 148 WordArt-objekt.
TextArchDownPour 149 WordArt-objekt.
TextCirclePour 150 WordArt-objekt.
TextButtonPour 151 WordArt-objekt.
TextCurveUp 152 WordArt-objekt.
TextCurveDown 153 WordArt-objekt.
TextCascadeUp 154 WordArt-objekt.
TextCascadeDown 155 WordArt-objekt.
TextWave1 156 WordArt-objekt.
TextWave2 157 WordArt-objekt.
TextWave3 158 WordArt-objekt.
TextWave4 159 WordArt-objekt.
TextInflate 160 WordArt-objekt.
TextDeflate 161 WordArt-objekt.
TextInflateBottom 162 WordArt-objekt.
TextDeflateBottom 163 WordArt-objekt.
TextInflateTop 164 WordArt-objekt.
TextDeflateTop 165 WordArt-objekt.
TextDeflateInflate 166 WordArt-objekt.
TextDeflateInflateDeflate 167 WordArt-objekt.
TextFadeRight 168 WordArt-objekt.
TextFadeLeft 169 WordArt-objekt.
TextFadeUp 170 WordArt-objekt.
TextFadeDown 171 WordArt-objekt.
TextSlantUp 172 WordArt-objekt.
TextSlantDown 173 WordArt-objekt.
TextCanUp 174 WordArt-objekt.
TextCanDown 175 WordArt-objekt.
FlowChartAlternateProcess 176
FlowChartOffpageConnector 177
Callout90 178
AccentCallout90 179
BorderCallout90 180
AccentBorderCallout90 181
LeftRightUpArrow 182
Sun 183
Moon 184
BracketPair 185
BracePair 186
Seal4 187
DoubleWave 188
ActionButtonBlank 189
ActionButtonHome 190
ActionButtonHelp 191
ActionButtonInformation 192
ActionButtonForwardNext 193
ActionButtonBackPrevious 194
ActionButtonEnd 195
ActionButtonBeginning 196
ActionButtonReturn 197
ActionButtonDocument 198
ActionButtonSound 199
ActionButtonMovie 200
SingleCornerSnipped 203 Klipp ett enda hörn rektangelobjekt.
TopCornersSnipped 204 Klipp samma sidohörnrektangel.
DiagonalCornersSnipped 205 Klipp diagonal hörnrektangel.
TopCornersOneRoundedOneSnipped 206 Klipp och rund rektangel i ett hörn.
SingleCornerRounded 207 Rund enkelhörnrektangel.
TopCornersRounded 208 Runda samma sidohörnrektangel.
DiagonalCornersRounded 209 Rund diagonal hörnrektangel.
Heptagon 210 Heptagon.
Cloud 211 Moln.
Seal6 212 Sexuddig stjärna.
Seal7 213 Sjuuddig stjärna.
Seal10 214 Tiouddig stjärna.
Seal12 215 Tolvuddig stjärna.
SwooshArrow 216 Swoosh arrow.
Teardrop 217 Teardrop.
SquareTabs 218 Fyrkantiga flikar.
PlaqueTabs 219 Plaque tabs.
Pie 220 Pie.
WedgePie 221 Kilpaj.
InverseLine 222 Omvänd linje.
MathPlus 223 Math plus.
MathMinus 224 Matematik minus.
MathMultiply 225 Math multiplicera.
MathDivide 226 Math divide.
MathEqual 227 Math lika.
MathNotEqual 228 Math inte lika.
NonIsoscelesTrapezoid 229 Icke-likbent trapets.
LeftRightCircularArrow 230 Vänster-höger cirkulär pil.
LeftRightRibbon 231 Vänster-höger band.
LeftCircularArrow 232 Vänster cirkulär pil.
Frame 233 Ram.
HalfFrame 234 Halv ram.
Funnel 235 Tratt.
Gear6 236 Sextands växel.
Gear9 237 Niotands växel.
Decagon 238 Decagon.
Dodecagon 239 Dodecagon.
DiagonalStripe 240 Diagonal rand.
Corner 241 Hörn.
CornerTabs 242 Hörnflikar.
Chord 243 Ackord.
ChartPlus 244 Diagram plus.
ChartStar 245 Sjökortsstjärna.
ChartX 246 Diagram X.
MinValue -2 Reserverad för systemanvändning.

Exempel

Visar hur man infogar en form med en bild från det lokala filsystemet i ett dokument.

Document doc = new Document();

// "Shape"-klassens offentliga konstruktor kommer att skapa en form med "ShapeMarkupLanguage.Vml"-typ.
// Om du behöver skapa en form av en icke-primitiv typ, till exempel SingleCornerSnipped, TopCornersSnipped, DiagonalCornersSnipped,
// TopCornersOneRoundedOneSnipped, SingleCornerRounded, TopCornersRounded eller DiagonalCornersRounded,
// använd DocumentBuilder.InsertShape.
Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Windows MetaFile.wmf");
shape.Width = 100;
shape.Height = 100;

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(shape);

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.FromFile.docx");

Visar hur Aspose.Words identifierar former.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertShape(ShapeType.Heptagon, RelativeHorizontalPosition.Page, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.Cloud, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.MathPlus, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

// För att korrigera identifiera formtyper måste du arbeta med former som DML.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Docx)
{
  // "Strikt" eller "Övergångsöverensstämmelse" gör det möjligt att spara form som DML.
  Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Transitional
};

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx", saveOptions);
doc = new Document(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

foreach (Shape shape in shapes)
{
  Console.WriteLine(shape.ShapeType);
}

Se även