FieldAddressBlock

FieldAddressBlock class

Implementerar fältet ADDRESSBLOCK.

public class FieldAddressBlock : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldAddressBlock() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
ExcludedCountryOrRegionName { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på det uteslutna landet/regionen.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
FormatAddressOnCountryOrRegion { get; set; } Hämtar eller ställer in om adressen ska formateras enligt mottagarens land/region enligt definitionen av POST*CODE (Universal Postal Union 2006).
IncludeCountryOrRegionName { get; set; } Hämtar eller ställer in om namnet på landet/regionen ska inkluderas.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LanguageId { get; set; } Hämtar eller ställer in språk-ID som används för att formatera adressen.
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
NameAndAddressFormat { get; set; } Hämtar eller ställer in namn- och adressformat.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
GetFieldNames() Returnerar en samling av kopplingsfältnamn som används av fältet.
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Representerar ett adressblock. Enadressblock är ett textblock som anger information lämplig för en postadress, i den ordning som krävs av destinationslandet.

Exempel

Visar hur man får kopplingsfältnamn som används av ett fält.

Document doc = new Document(MyDir + "Field sample - ADDRESSBLOCK.docx");

string[] addressFieldsExpect =
{
    "Company", "First Name", "Middle Name", "Last Name", "Suffix", "Address 1", "City", "State",
    "Country or Region", "Postal Code"
};

FieldAddressBlock addressBlockField = (FieldAddressBlock) doc.Range.Fields[0];
string[] addressBlockFieldNames = addressBlockField.GetFieldNames();

Se även