FieldBidiOutline

FieldBidiOutline class

Implementerar BIDIOUTLINE-fältet.

public class FieldBidiOutline : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldBidiOutline() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Det här fältet är identiskt med fältet AUTONUMLGL, förutom avgränsaren som avgränsar varje nivå i styckenumreringen.

Exempel

Visar hur man skapar höger-till-vänster språkkompatibla listor med BIDIOUTLINE-fält.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// BIDIOUTLINE-fältet numrerar stycken som AUTONUM/LISTNUM-fälten,
// men är bara synlig när ett redigeringsspråk från höger till vänster är aktiverat, till exempel hebreiska eller arabiska.
// Följande fält kommer att visa ".1", RTL-motsvarigheten till listnummer "1.".
FieldBidiOutline field = (FieldBidiOutline)builder.InsertField(FieldType.FieldBidiOutline, true);
builder.Writeln("שלום");

Assert.AreEqual(" BIDIOUTLINE ", field.GetFieldCode());

// Lägg till ytterligare två BIDIOUTLINE-fält, som kommer att visa ".2" och ".3".
builder.InsertField(FieldType.FieldBidiOutline, true);
builder.Writeln("שלום");
builder.InsertField(FieldType.FieldBidiOutline, true);
builder.Writeln("שלום");

// Ställ in den horisontella textjusteringen för varje stycke i dokumentet till RTL.
foreach (Paragraph para in doc.GetChildNodes(NodeType.Paragraph, true))
{
    para.ParagraphFormat.Bidi = true;
}

// Om vi aktiverar ett redigeringsspråk från höger till vänster i Microsoft Word kommer våra fält att visa siffror.
// Annars kommer de att visa "###".
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.BIDIOUTLINE.docx");

Se även