FieldComments

FieldComments class

Implementerar fältet KOMMENTARER.

public class FieldComments : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldComments() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
Text { get; set; } Hämtar eller ställer in texten i kommentarerna.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Hämtar, och valfritt ställer in, kommentarerna relaterade till det aktuella dokumentet, som registrerats i Kommentarer egenskap av de inbyggda dokumentegenskaperna.

Exempel

Visar hur du använder KOMMENTARER-fältet.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Ställ in ett värde för dokumentets inbyggda egenskap "Kommentarer".
doc.BuiltInDocumentProperties.Comments = "My comment.";

// Skapa ett KOMMENTARER-fält för att visa värdet på den inbyggda egenskapen.
FieldComments field = (FieldComments)builder.InsertField(FieldType.FieldComments, true);
field.Update();

Assert.AreEqual(" COMMENTS ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My comment.", field.Result);

// Om vi ger COMMENTS-fältets Text-egenskapsvärde och uppdaterar det kommer fältet att göra det
// skriv över det aktuella värdet av den inbyggda "Kommentarer"-egenskapen med värdet av dess Text-egenskap,
// och visa sedan det nya värdet.
field.Text = "My overriding comment.";
field.Update();

Assert.AreEqual(" COMMENTS  \"My overriding comment.\"", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My overriding comment.", field.Result);

doc.Save(ArtifactsDir + "Field.COMMENTS.docx");

Se även