FieldFormDropDown

FieldFormDropDown class

Implementerar fältet FORDROPDOWN.

public class FieldFormDropDown : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldFormDropDown() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Infogar ett formulärfält för rullgardinslista.

Exempel

Visar hur man bearbetar fälten FORMCHECKBOX, FORMDROPDOWN och FORMTEXT.

// Dessa fält är äldre motsvarigheter till FormField. Vi kan läsa, men inte skapa dessa fält med Aspose.Words.
// I Microsoft Word kan vi infoga dessa fält via menyn Legacy Tools på fliken Utvecklare.
Document doc = new Document(MyDir + "Form fields.docx");

FieldFormCheckBox fieldFormCheckBox = (FieldFormCheckBox)doc.Range.Fields[1];
Assert.AreEqual(" FORMCHECKBOX \u0001", fieldFormCheckBox.GetFieldCode());

FieldFormDropDown fieldFormDropDown = (FieldFormDropDown)doc.Range.Fields[2];
Assert.AreEqual(" FORMDROPDOWN \u0001", fieldFormDropDown.GetFieldCode());

FieldFormText fieldFormText = (FieldFormText)doc.Range.Fields[0];
Assert.AreEqual(" FORMTEXT \u0001", fieldFormText.GetFieldCode());

Se även