FieldMacroButton

FieldMacroButton class

Implementerar fältet MACROBUTTON.

public class FieldMacroButton : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldMacroButton() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
DisplayText { get; set; } Hämtar eller ställer in texten så att den visas som “knappen” som är vald för att köra makrot eller kommandot.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
MacroName { get; set; } Hämtar eller ställer in namnet på makrot eller kommandot som ska köras.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Tillåter att ett makro eller kommando körs.

I Aspose.Words kan detta fält också fungera som ett sammanfogningsfält.

Exempel

Visar hur man använder MACROBUTTON-fält för att tillåta oss att köra ett dokuments makron genom att klicka.

Document doc = new Document(MyDir + "Macro.docm");
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Assert.IsTrue(doc.HasMacros);

// Infoga ett MACROBUTTON-fält och referera till ett av dokumentets makron efter namn i egenskapen MacroName.
FieldMacroButton field = (FieldMacroButton)builder.InsertField(FieldType.FieldMacroButton, true);
field.MacroName = "MyMacro";
field.DisplayText = "Double click to run macro: " + field.MacroName;

Assert.AreEqual(" MACROBUTTON  MyMacro Double click to run macro: MyMacro", field.GetFieldCode());

// Använd egenskapen för att referera till "ViewZoom200", ett makro som levereras med Microsoft Word.
// Vi kan hitta alla andra makron via Visa -> Makron (rullgardinsmeny) -> Visa makron.
// I den menyn väljer du "Word Commands" från rullgardinsmenyn "Makron i:".
// Om vårt dokument innehåller ett anpassat makro med samma namn som ett aktiemakro,
// vårt makro kommer att vara det som fältet MACROBUTTON körs.
builder.InsertParagraph();
field = (FieldMacroButton)builder.InsertField(FieldType.FieldMacroButton, true);
field.MacroName = "ViewZoom200";
field.DisplayText = "Run " + field.MacroName;

Assert.AreEqual(" MACROBUTTON  ViewZoom200 Run ViewZoom200", field.GetFieldCode());

// Spara dokumentet som en makroaktiverad dokumenttyp.
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.MACROBUTTON.docm");

Se även