FieldRef

FieldRef class

Implementerar REF-fältet.

public class FieldRef : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldRef() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BookmarkName { get; set; } Hämtar eller ställer in det refererade bokmärkets namn.
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IncludeNoteOrComment { get; set; } Hämtar eller ställer in om fotnots-, slutnots- och anteckningsnummer som är är markerade med bokmärket ska ökas, och infogar motsvarande fotnot, slutnot och kommentarstext.
InsertHyperlink { get; set; } Hämtar eller ställer in om en hyperlänk till det bokmärkta stycket ska skapas.
InsertParagraphNumber { get; set; } Hämtar eller ställer in om styckenumret för det refererade stycket ska infogas exakt som det visas i dokumentet.
InsertParagraphNumberInFullContext { get; set; } Hämtar eller ställer in om styckenumret för det refererade stycket ska infogas i hela sammanhanget.
InsertParagraphNumberInRelativeContext { get; set; } Hämtar eller ställer in om styckenumret för det refererade stycket ska infogas i relativ kontext.
InsertRelativePosition { get; set; } Hämtar eller ställer in om den relativa positionen för det refererade stycket ska infogas.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
NumberSeparator { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensekvensen som används för att separera sekvensnummer och sidnummer.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
SuppressNonDelimiters { get; set; } Hämtar eller ställer in om icke-avgränsande tecken ska undertryckas.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Infogar texten eller grafiken som representeras av det angivna bokmärket.

Exempel

Visar hur man skapar bokmärkt text med ett SET-fält och sedan visar det i dokumentet med ett REF-fält.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

 // Namnge bokmärkt text med ett SET-fält.
// Detta fält hänvisar till "bokmärket" inte en bokmärkesstruktur som visas i texten, utan en namngiven variabel.
FieldSet fieldSet = (FieldSet)builder.InsertField(FieldType.FieldSet, false);
fieldSet.BookmarkName = "MyBookmark";
fieldSet.BookmarkText = "Hello world!";
fieldSet.Update();

Assert.AreEqual(" SET MyBookmark \"Hello world!\"", fieldSet.GetFieldCode());

// Referera till bokmärket efter namn i ett REF-fält och visa dess innehåll.
FieldRef fieldRef = (FieldRef)builder.InsertField(FieldType.FieldRef, true);
fieldRef.BookmarkName = "MyBookmark";
fieldRef.Update();

Assert.AreEqual(" REF MyBookmark", fieldRef.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("Hello world!", fieldRef.Result);

doc.Save(ArtifactsDir + "Field.SET.REF.docx");

Visar hur man infogar REF-fält för att referera till bokmärken.

public void FieldRef()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.StartBookmark("MyBookmark");
  builder.InsertFootnote(FootnoteType.Footnote, "MyBookmark footnote #1");
  builder.Write("Text that will appear in REF field");
  builder.InsertFootnote(FootnoteType.Footnote, "MyBookmark footnote #2");
  builder.EndBookmark("MyBookmark");
  builder.MoveToDocumentStart();

  // Vi kommer att tillämpa ett anpassat listformat, där antalet vinkelparenteser anger vilken listnivå vi för närvarande befinner oss på.
  builder.ListFormat.ApplyNumberDefault();
  builder.ListFormat.ListLevel.NumberFormat = "> \x0000";

  // Infoga ett REF-fält som kommer att innehålla texten i vårt bokmärke, fungera som en hyperlänk och klona bokmärkets fotnoter.
  FieldRef field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "", "\n");
  field.IncludeNoteOrComment = true;
  field.InsertHyperlink = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\f \\h", field.GetFieldCode());

  // Infoga ett REF-fält och visa om det refererade bokmärket är ovanför eller under det.
  field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "The referenced paragraph is ", " this field.\n");
  field.InsertRelativePosition = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\p", field.GetFieldCode());

  // Visa listnumret för bokmärket som det visas i dokumentet.
  field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "The bookmark's paragraph number is ", "\n");
  field.InsertParagraphNumber = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\n", field.GetFieldCode());

  // Visa bokmärkets listnummer, men med icke-avgränsande tecken, såsom vinkelparenteser, utelämnade.
  field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "The bookmark's paragraph number, non-delimiters suppressed, is ", "\n");
  field.InsertParagraphNumber = true;
  field.SuppressNonDelimiters = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\n \\t", field.GetFieldCode());

  // Flytta ner en listnivå.
  builder.ListFormat.ListLevelNumber++;
  builder.ListFormat.ListLevel.NumberFormat = ">> \x0001";

  // Visa bokmärkets listnummer och numren för alla listnivåer ovanför det.
  field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "The bookmark's full context paragraph number is ", "\n");
  field.InsertParagraphNumberInFullContext = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\w", field.GetFieldCode());

  builder.InsertBreak(BreakType.PageBreak);

  // Visa listnivånumren mellan detta REF-fält och bokmärket som det refererar till.
  field = InsertFieldRef(builder, "MyBookmark", "The bookmark's relative paragraph number is ", "\n");
  field.InsertParagraphNumberInRelativeContext = true;

  Assert.AreEqual(" REF MyBookmark \\r", field.GetFieldCode());

  // I slutet av dokumentet kommer bokmärket att visas som ett listobjekt här.
  builder.Writeln("List level above bookmark");
  builder.ListFormat.ListLevelNumber++;
  builder.ListFormat.ListLevel.NumberFormat = ">>> \x0002";

  doc.UpdateFields();
  doc.Save(ArtifactsDir + "Field.REF.docx");

/// <summary>
/// Få dokumentbyggaren att infoga ett REF-fält, referera till ett bokmärke med det och lägg till text före och efter det.
/// </summary>
private static FieldRef InsertFieldRef(DocumentBuilder builder, string bookmarkName, string textBefore, string textAfter)
{
  builder.Write(textBefore);
  FieldRef field = (FieldRef)builder.InsertField(FieldType.FieldRef, true);
  field.BookmarkName = bookmarkName;
  builder.Write(textAfter);
  return field;
}

Se även