FieldRevNum

FieldRevNum class

Implementerar fältet REVNUM.

public class FieldRevNum : Field

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldRevNum() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
DisplayResult { get; } Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.
End { get; } Hämtar noden som representerar fältänden.
Format { get; } Får enFieldFormat objekt som ger maskinskriven åtkomst till fältets formatering.
IsDirty { get; set; } Hämtar eller ställer in om det aktuella resultatet av fältet inte längre är korrekt (inaktuellt) på grund av andra ändringar som gjorts i dokumentet.
IsLocked { get; set; } Hämtar eller ställer in om fältet är låst (ska inte räkna om resultatet).
LocaleId { get; set; } Hämtar eller ställer in LCID för fältet.
Result { get; set; } Hämtar eller ställer in text som är mellan fältavgränsaren och fältslutet.
Separator { get; } Hämtar noden som representerar fältseparatorn. Kan vara null.
Start { get; } Hämtar noden som representerar början av fältet.
virtual Type { get; } Hämtar fälttypen Microsoft Word.

Metoder

namn Beskrivning
GetFieldCode() Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.
GetFieldCode(bool) Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).
Remove() Tar bort fältet från dokumentet. Returnerar en nod direkt efter fältet. Om fältets slut är den sista child av dess överordnade nod, returnerar dess överordnade stycke. Om fältet redan är borttaget, returneras null .
Unlink() Utför fältavlänkningen.
Update() Utför fältuppdateringen. Kastar om fältet redan uppdateras.
Update(bool) Utför en fältuppdatering. Kastar om fältet redan uppdateras.

Anmärkningar

Hämtar dokumentets versionsnummer, som registrerats i Revisionegenskapen för inbyggda dokumentegenskaper.

Exempel

Visar hur man arbetar med REVNUM-fält.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Current revision #");

// Infoga ett REVNUM-fält som visar dokumentets aktuella versionsnummeregenskap.
FieldRevNum field = (FieldRevNum)builder.InsertField(FieldType.FieldRevisionNum, true);

Assert.AreEqual(" REVNUM ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("1", field.Result);
Assert.AreEqual(1, doc.BuiltInDocumentProperties.RevisionNumber);

// Den här egenskapen räknar hur många gånger ett dokument har sparats i Microsoft Word,
// och är inte relaterat till spårade revisioner. Vi kan hitta det genom att högerklicka på dokumentet i Utforskaren
// via Egenskaper -> Detaljer. Vi kan uppdatera den här egenskapen manuellt.
doc.BuiltInDocumentProperties.RevisionNumber++;

Assert.AreEqual("2", field.Result);

Se även