LayoutOptions

LayoutOptions class

Innehåller alternativen som tillåter styrning av dokumentlayoutprocessen.

För att lära dig mer, besökKonvertera till fastsidesformat dokumentationsartikel.

public class LayoutOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
LayoutOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Callback { get; set; }Hämtar eller sätterIPageLayoutCallback implementering som används av sidlayoutmodellen.
CommentDisplayMode { get; set; }Hämtar eller ställer in hur kommentarer renderas. Standardvärdet ärShowInBalloons .
ContinuousSectionPageNumberingRestart { get; set; }Hämtar eller ställer in beteendet för beräkning av sidnummer när ett kontinuerligt avsnitt startar om sidnumreringen.
IgnorePrinterMetrics { get; set; }Hämtar eller ställer in en indikation på om kompatibilitetsalternativet “Använd skrivarmått för att lägga ut dokument” ignoreras. Standard ärSann .
KeepOriginalFontMetrics { get; set; }Hämtar eller ställer in en indikation på huruvida den ursprungliga teckensnittsmåtten ska användas efter teckensnittsersättning. Standard ärSann .
RevisionOptions { get; }Får versionsalternativ.
ShowHiddenText { get; set; }Hämtar eller ställer in en indikation på om dold text i dokumentet renderas. Standard ärfalsk .
ShowParagraphMarks { get; set; }Hämtar eller ställer in en indikation på om stycketecken återges. Standard ärfalsk .
TextShaperFactory { get; set; }Hämtar eller sätterITextShaperFactory implementering som används för avancerade typografirenderingsfunktioner.

Anmärkningar

Du skapar inte instanser av den här klassen direkt. AnvändLayoutOptions egenskap för att komma åt layoutalternativ för detta dokument.

Observera att efter att ha ändrat något av alternativen som finns i den här klassen,UpdatePageLayout method ska anropas för att de ändrade alternativen ska tillämpas på layouten.

Exempel

Visar hur man döljer text i ett renderat utdatadokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Infoga dold text och ange sedan om vi vill utelämna den från ett renderat dokument.
builder.Writeln("This text is not hidden.");
builder.Font.Hidden = true;
builder.Writeln("This text is hidden.");

doc.LayoutOptions.ShowHiddenText = showHiddenText;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsHiddenText.pdf");

Visar hur man visar styckemärken i ett renderat utdatadokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Lägg till några stycken och aktivera sedan styckemärken för att visa slutet på stycken
// med en pilkråka (¶) symbol när vi renderar dokumentet.
builder.Writeln("Hello world!");
builder.Writeln("Hello again!");

doc.LayoutOptions.ShowParagraphMarks = showParagraphMarks;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsParagraphMarks.pdf");

Visar hur man ändrar utseendet på revisioner i ett renderat utdatadokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en revision och ändra sedan färgen på alla versioner till grön.
builder.Writeln("This is not a revision.");
doc.StartTrackRevisions("John Doe", DateTime.Now);
builder.Writeln("This is a revision.");
doc.StopTrackRevisions();
builder.Writeln("This is not a revision.");

// Ta bort stapeln som visas till vänster om varje reviderad rad.
doc.LayoutOptions.RevisionOptions.InsertedTextColor = RevisionColor.BrightGreen;
doc.LayoutOptions.RevisionOptions.ShowRevisionBars = false;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsRevisions.pdf");

Se även