ShowHiddenText

LayoutOptions.ShowHiddenText property

Hämtar eller ställer in en indikation på om dold text i dokumentet renderas. Standard är False.

public bool ShowHiddenText { get; set; }

Anmärkningar

Den här egenskapen påverkar allt dolt innehåll, inte bara text.

Exempel

Visar hur man döljer text i ett renderat utdatadokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Infoga dold text och ange sedan om vi vill utelämna den från ett renderat dokument.
builder.Writeln("This text is not hidden.");
builder.Font.Hidden = true;
builder.Writeln("This text is hidden.");

doc.LayoutOptions.ShowHiddenText = showHiddenText;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsHiddenText.pdf");

Se även