RevisionTextEffect

RevisionTextEffect enumeration

Tillåter att specificera dekorationseffekt för revisioner av dokumenttext.

public enum RevisionTextEffect

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Reviderat innehåll har inga specialeffekter tillämpade. Detta motsvararNoHighlight .
Color 1 Reviderat innehåll markeras endast med färg.
Bold 2 Reviderat innehåll görs fet och färgad.
Italic 3 Reviderat innehåll är kursivt och färglagt.
Underline 4 Reviderat innehåll är understruket och färglagt.
DoubleUnderline 5 Reviderat innehåll är dubbelt understruket och färgat.
StrikeThrough 6 Reviderat innehåll stryks igenom och färgläggs.
DoubleStrikeThrough 7 Reviderat innehåll är dubbelstruket och färglagt.
Hidden 8 Reviderat innehåll är dolt.

Exempel

Visar hur man ändrar utseendet på revisioner.

Document doc = new Document(MyDir + "Revisions.docx");

// Hämta RevisionOptions-objektet som styr utseendet på revisioner.
RevisionOptions revisionOptions = doc.LayoutOptions.RevisionOptions;

// Gör insättningsrevisioner i grönt och kursivt.
revisionOptions.InsertedTextColor = RevisionColor.Green;
revisionOptions.InsertedTextEffect = RevisionTextEffect.Italic;

// Gör raderingsrevisioner i rött och fetstil.
revisionOptions.DeletedTextColor = RevisionColor.Red;
revisionOptions.DeletedTextEffect = RevisionTextEffect.Bold;

// Samma text kommer att visas två gånger i en rörelserevision:
// en gång vid avgångsplatsen och en gång vid ankomstdestinationen.
// Gör texten vid den flyttade från revisionen gul med dubbel genomstrykning
// och dubbelt understruket blått vid den flyttade till revisionen.
revisionOptions.MovedFromTextColor = RevisionColor.Yellow;
revisionOptions.MovedFromTextEffect = RevisionTextEffect.DoubleStrikeThrough;
revisionOptions.MovedToTextColor = RevisionColor.Blue;
revisionOptions.MovedFromTextEffect = RevisionTextEffect.DoubleUnderline;

// Gör formatrevisioner i mörkrött och fetstil.
revisionOptions.RevisedPropertiesColor = RevisionColor.DarkRed;
revisionOptions.RevisedPropertiesEffect = RevisionTextEffect.Bold;

// Placera en tjock mörkblå stapel till vänster på sidan bredvid rader som påverkas av ändringar.
revisionOptions.RevisionBarsColor = RevisionColor.DarkBlue;
revisionOptions.RevisionBarsWidth = 15.0f;

// Visa revisionsmärken och originaltext.
revisionOptions.ShowOriginalRevision = true;
revisionOptions.ShowRevisionMarks = true;

// Få rörelse, radering, formateringsrevisioner och kommentarer att dyka upp i gröna ballonger
// till höger på sidan.
revisionOptions.ShowInBalloons = ShowInBalloons.Format;
revisionOptions.CommentColor = RevisionColor.BrightGreen;

// Dessa funktioner är endast tillämpliga på format som .pdf eller .jpg.
doc.Save(ArtifactsDir + "Revision.RevisionOptions.pdf");

Se även