DocumentDirection

DocumentDirection enumeration

Gör det möjligt att ange riktningen för att flöda texten i ett dokument.

public enum DocumentDirection

Värderingar

namn Värde Beskrivning
LeftToRight 0 Vänster till höger riktning.
RightToLeft 1 Höger till vänster riktning.
Auto 2 Autodetektera riktning.

Se även