Clear

MappedDataFieldCollection.Clear method

Tar bort alla element från samlingen.

public void Clear()

Exempel

Visar hur man mappar datakolumner och MERGEFIELDs med olika namn så att data överförs mellan dem under en sammankoppling.

public void MappedDataFieldCollection()
{
  Document doc = CreateSourceDocMappedDataFields();
  DataTable dataTable = CreateSourceTableMappedDataFields();

  // Tabellen har en kolumn som heter "Column2", men det finns inga MERGEFIELDs med det namnet.
  // Dessutom har vi ett MERGEFIELD som heter "Column3", men datakällan har inte en kolumn med det namnet.
  // Om data från "Column2" är lämplig för "Column3" MERGEFIELD,
  // vi kan mappa det kolumnnamnet till MERGEFIELD i nyckel/värdeparet "MappedDataFields".
  MappedDataFieldCollection mappedDataFields = doc.MailMerge.MappedDataFields;

  // Vi kan länka ett datakällas kolumnnamn till ett MERGEFIELD-namn som detta.
  mappedDataFields.Add("MergeFieldName", "DataSourceColumnName");

  // Länka datakällans kolumn med namnet "Column2" till MERGEFIELDs med namnet "Column3".
  mappedDataFields.Add("Column3", "Column2");

  // MERGEFIELD-namnet är "nyckeln" till respektive datakällas kolumnnamn "värde".
  Assert.AreEqual("DataSourceColumnName", mappedDataFields["MergeFieldName"]);
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.True(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  // Om vi nu kör den här kopplingen, kommer "Column3" MERGEFIELDs att ta data från "Column2" i tabellen.
  doc.MailMerge.Execute(dataTable);

  doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.MappedDataFieldCollection.docx");

  // Vi kan iterera över elementen i denna samling.
  Assert.AreEqual(2, mappedDataFields.Count);

  using (IEnumerator<KeyValuePair<string, string>> enumerator = mappedDataFields.GetEnumerator())
    while (enumerator.MoveNext())
      Console.WriteLine(
        $"Column named {enumerator.Current.Value} is mapped to MERGEFIELDs named {enumerator.Current.Key}");

  // Vi kan också ta bort element från samlingen.
  mappedDataFields.Remove("MergeFieldName");

  Assert.False(mappedDataFields.ContainsKey("MergeFieldName"));
  Assert.False(mappedDataFields.ContainsValue("DataSourceColumnName"));

  mappedDataFields.Clear();

  Assert.AreEqual(0, mappedDataFields.Count);
}

/// <summary>
/// Skapa ett dokument med 2 MERGEFIELDs, varav ett inte har en
/// motsvarande kolumn i datatabellen från metoden nedan.
/// </summary>
private static Document CreateSourceDocMappedDataFields()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column1");
  builder.Write(", ");
  builder.InsertField(" MERGEFIELD Column3");

  return doc;
}

/// <summary>
/// Skapa en datatabell med 2 kolumner, varav en inte har en
/// motsvarande MERGEFIELD i källdokumentet från metoden ovan.
/// </summary>
private static DataTable CreateSourceTableMappedDataFields()
{
  DataTable dataTable = new DataTable("MyTable");
  dataTable.Columns.Add("Column1");
  dataTable.Columns.Add("Column2");
  dataTable.Rows.Add(new object[] { "Value1", "Value2" });

  return dataTable;
}

Se även