Clone

CustomPartCollection.Clone method

Gör en djup kopia av den här samlingen och dess föremål.

public CustomPartCollection Clone()

Exempel

Visar hur man kommer åt ett dokuments godtyckliga anpassade delarsamling.

Document doc = new Document(MyDir + "Custom parts OOXML package.docx");

Assert.AreEqual(2, doc.PackageCustomParts.Count);

// Klona den andra delen och lägg sedan till klonen i samlingen.
CustomPart clonedPart = doc.PackageCustomParts[1].Clone();
doc.PackageCustomParts.Add(clonedPart);
Assert.AreEqual(3, doc.PackageCustomParts.Count);

// Räkna upp samlingen och skriv ut varje del.
using (IEnumerator<CustomPart> enumerator = doc.PackageCustomParts.GetEnumerator())
{
  int index = 0;
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine($"Part index {index}:");
    Console.WriteLine($"\tName:\t\t\t\t{enumerator.Current.Name}");
    Console.WriteLine($"\tContent type:\t\t{enumerator.Current.ContentType}");
    Console.WriteLine($"\tRelationship type:\t{enumerator.Current.RelationshipType}");
    Console.WriteLine(enumerator.Current.IsExternal ?
      "\tSourced from outside the document" :
      $"\tStored within the document, length: {enumerator.Current.Data.Length} bytes");
    index++;
  }
}

// Vi kan ta bort element från denna samling individuellt eller alla på en gång.
doc.PackageCustomParts.RemoveAt(2);

Assert.AreEqual(2, doc.PackageCustomParts.Count);

doc.PackageCustomParts.Clear();

Assert.AreEqual(0, doc.PackageCustomParts.Count);

Se även