CustomXmlPart

CustomXmlPart class

Representerar en anpassad XML-datalagringsdel (anpassad XML-data i ett paket).

För att lära dig mer, besökStrukturerade dokumenttaggar eller innehållskontroll dokumentationsartikel.

public class CustomXmlPart

Konstruktörer

namnBeskrivning
CustomXmlPart()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Data { get; set; }Hämtar eller ställer in XML-innehållet för denna anpassade XML-datalagringsdel.
DataChecksum { get; }Anger en cyklisk redundanskontroll (CRC) checksumma förData innehåll.
Id { get; set; }Hämtar eller ställer in strängen som identifierar denna anpassade XML-del i ett OOXML-dokument.
Schemas { get; }Anger uppsättningen XML-scheman som är associerade med den här anpassade XML-delen.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Gör en “tillräckligt djup” kopia av objektet. Duplicerar inte byten förData värde.

Anmärkningar

Ett DOCX- eller DOC-dokument kan innehålla en eller flera Custom XML Data Storage-delar. Aspose.Words bevarar och gör det möjligt att skapa och extrahera anpassade XML-data viaCustomXmlParts samling.

Exempel

Visar hur man skapar en strukturerad dokumenttagg med anpassade XML-data.

Document doc = new Document();

// Konstruera en XML-del som innehåller data och lägg till den i dokumentets samling.
// Om vi aktiverar fliken "Utvecklare" i Microsoft Word,
// vi kan hitta element från denna samling i "XML Mapping Pane", tillsammans med några standardelement.
string xmlPartId = Guid.NewGuid().ToString("B");
string xmlPartContent = "<root><text>Hello world!</text></root>";
CustomXmlPart xmlPart = doc.CustomXmlParts.Add(xmlPartId, xmlPartContent);

Assert.AreEqual(Encoding.ASCII.GetBytes(xmlPartContent), xmlPart.Data);
Assert.AreEqual(xmlPartId, xmlPart.Id);

// Nedan finns två sätt att referera till XML-delar.
// 1 - Genom ett index i den anpassade XML-delsamlingen:
Assert.AreEqual(xmlPart, doc.CustomXmlParts[0]);

// 2 - Av GUID:
Assert.AreEqual(xmlPart, doc.CustomXmlParts.GetById(xmlPartId));

// Lägg till en XML-schemaassociation.
xmlPart.Schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// Klona en del och infoga den sedan i samlingen.
CustomXmlPart xmlPartClone = xmlPart.Clone();
xmlPartClone.Id = Guid.NewGuid().ToString("B");
doc.CustomXmlParts.Add(xmlPartClone);

Assert.AreEqual(2, doc.CustomXmlParts.Count);

// Iterera genom samlingen och skriv ut innehållet i varje del.
using (IEnumerator<CustomXmlPart> enumerator = doc.CustomXmlParts.GetEnumerator())
{
  int index = 0;
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine($"XML part index {index}, ID: {enumerator.Current.Id}");
    Console.WriteLine($"\tContent: {Encoding.UTF8.GetString(enumerator.Current.Data)}");
    index++;
  }
}

// Använd metoden "RemoveAt" för att ta bort den klonade delen efter index.
doc.CustomXmlParts.RemoveAt(1);

Assert.AreEqual(1, doc.CustomXmlParts.Count);

// Klona XML-delsamlingen och använd sedan metoden "Rensa" för att ta bort alla dess element på en gång.
CustomXmlPartCollection customXmlParts = doc.CustomXmlParts.Clone();
customXmlParts.Clear();

// Skapa en strukturerad dokumenttagg som visar vår dels innehåll och infoga den i dokumentets brödtext.
StructuredDocumentTag tag = new StructuredDocumentTag(doc, SdtType.PlainText, MarkupLevel.Block);
tag.XmlMapping.SetMapping(xmlPart, "/root[1]/text[1]", string.Empty);

doc.FirstSection.Body.AppendChild(tag);

doc.Save(ArtifactsDir + "StructuredDocumentTag.CustomXml.docx");

Se även