CustomXmlSchemaCollection

CustomXmlSchemaCollection class

En samling strängar som representerar XML-scheman som är associerade med en anpassad XML-del.

public class CustomXmlSchemaCollection : IEnumerable<string>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet element som finns i samlingen.
Item { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet vid angivet index.

Metoder

namn Beskrivning
Add(string) Lägger till ett föremål i samlingen.
Clear() Tar bort alla element från samlingen.
Clone() Gör en djup klon av detta objekt.
GetEnumerator() Returnerar ett uppräkningsobjekt som kan användas för att iterera över alla objekt i samlingen.
IndexOf(string) Returnerar det nollbaserade indexet för det angivna värdet i samlingen.
Remove(string) Tar bort det angivna värdet från samlingen.
RemoveAt(int) Tar bort ett värde vid det angivna indexet.

Anmärkningar

Du skapar inte instanser av den här klassen. Du kommer åt samlingen av XML-scheman för en anpassad XML part viaSchemas fast egendom.

Exempel

Visar hur man arbetar med en XML-schemasamling.

Document doc = new Document();

string xmlPartId = Guid.NewGuid().ToString("B");
string xmlPartContent = "<root><text>Hello, World!</text></root>";
CustomXmlPart xmlPart = doc.CustomXmlParts.Add(xmlPartId, xmlPartContent);

// Lägg till en XML-schemaassociation.
xmlPart.Schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// Klona den anpassade XML-delens XML-schemaassociationssamling,
// och lägg sedan till ett par nya scheman till klonen.
CustomXmlSchemaCollection schemas = xmlPart.Schemas.Clone();
schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
schemas.Add("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType");

Assert.AreEqual(3, schemas.Count);
Assert.AreEqual(2, schemas.IndexOf("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType"));

// Räkna upp scheman och skriv ut varje element.
using (IEnumerator<string> enumerator = schemas.GetEnumerator())
{
    while (enumerator.MoveNext())
        Console.WriteLine(enumerator.Current);
}

// Nedan finns tre sätt att ta bort scheman från samlingen.
// 1 - Ta bort ett schema efter index:
schemas.RemoveAt(2);

// 2 - Ta bort ett schema efter värde:
schemas.Remove("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// 3 - Använd metoden "Rensa" för att tömma samlingen på en gång.
schemas.Clear();

Assert.AreEqual(0, schemas.Count);

Se även