Remove

CustomXmlSchemaCollection.Remove method

Tar bort det angivna värdet från samlingen.

public void Remove(string name)
Parameter Typ Beskrivning
name String Det skiftlägeskänsliga värdet som ska tas bort.

Exempel

Visar hur man arbetar med en XML-schemasamling.

Document doc = new Document();

string xmlPartId = Guid.NewGuid().ToString("B");
string xmlPartContent = "<root><text>Hello, World!</text></root>";
CustomXmlPart xmlPart = doc.CustomXmlParts.Add(xmlPartId, xmlPartContent);

// Lägg till en XML-schemaassociation.
xmlPart.Schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// Klona den anpassade XML-delens XML-schemaassociationssamling,
// och lägg sedan till ett par nya scheman till klonen.
CustomXmlSchemaCollection schemas = xmlPart.Schemas.Clone();
schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
schemas.Add("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType");

Assert.AreEqual(3, schemas.Count);
Assert.AreEqual(2, schemas.IndexOf("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType"));

// Räkna upp scheman och skriv ut varje element.
using (IEnumerator<string> enumerator = schemas.GetEnumerator())
{
    while (enumerator.MoveNext())
        Console.WriteLine(enumerator.Current);
}

// Nedan finns tre sätt att ta bort scheman från samlingen.
// 1 - Ta bort ett schema efter index:
schemas.RemoveAt(2);

// 2 - Ta bort ett schema efter värde:
schemas.Remove("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// 3 - Använd metoden "Rensa" för att tömma samlingen på en gång.
schemas.Clear();

Assert.AreEqual(0, schemas.Count);

Se även