RemoveAt

CustomXmlSchemaCollection.RemoveAt method

Tar bort ett värde vid det angivna indexet.

public void RemoveAt(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Det nollbaserade indexet.

Exempel

Visar hur man arbetar med en XML-schemasamling.

Document doc = new Document();

string xmlPartId = Guid.NewGuid().ToString("B");
string xmlPartContent = "<root><text>Hello, World!</text></root>";
CustomXmlPart xmlPart = doc.CustomXmlParts.Add(xmlPartId, xmlPartContent);

// Lägg till en XML-schemaassociation.
xmlPart.Schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// Klona den anpassade XML-delens XML-schemaassociationssamling,
// och lägg sedan till ett par nya scheman till klonen.
CustomXmlSchemaCollection schemas = xmlPart.Schemas.Clone();
schemas.Add("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
schemas.Add("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType");

Assert.AreEqual(3, schemas.Count);
Assert.AreEqual(2, schemas.IndexOf("http://schemas.microsoft.com/office/2006/metadata/contentType"));

// Räkna upp scheman och skriv ut varje element.
using (IEnumerator<string> enumerator = schemas.GetEnumerator())
{
    while (enumerator.MoveNext())
        Console.WriteLine(enumerator.Current);
}

// Nedan finns tre sätt att ta bort scheman från samlingen.
// 1 - Ta bort ett schema efter index:
schemas.RemoveAt(2);

// 2 - Ta bort ett schema efter värde:
schemas.Remove("http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

// 3 - Använd metoden "Rensa" för att tömma samlingen på en gång.
schemas.Clear();

Assert.AreEqual(0, schemas.Count);

Se även