Id

IStructuredDocumentTag.Id property

Anger ett unikt skrivskyddat beständigt numeriskt ID för detta SDT.

public int Id { get; }

Se även