Tag

IStructuredDocumentTag.Tag property

Anger en tagg som är associerad med den aktuella SDT-noden. Kan inte vara null.

public string Tag { get; set; }

Se även