Title

IStructuredDocumentTag.Title property

Anger det vänliga namnet som är associerat med detta SDT . Kan inte vara null.

public string Title { get; set; }

Se även