Aspose.Words.Notes

De Aspose.Words.Notes namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med Microsoft Word-slutnoter och fotnoter.

Klasser

Klass Beskrivning
EndnoteOptions Representerar slutnotens numreringsalternativ för ett dokument eller avsnitt.
Footnote Representerar en behållare för text i en fotnot eller slutnot.
FootnoteOptions Representerar alternativen för fotnotsnumrering för ett dokument eller avsnitt.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
EndnotePosition Definierar slutnotens position.
FootnoteNumberingRule Bestämmer när automatisk fotnots- eller slutnotsnumrering startar om.
FootnotePosition Definierar fotnotspositionen.
FootnoteType Anger om detta är en fotnot eller en slutnot.