Aspose.Words.Properties

De Aspose.Words.Properties namespace tillhandahåller klasser till work med anpassade och inbyggda dokumentegenskaper som titel, nyckelord, företag etc.

Klasser

Klass Beskrivning
BuiltInDocumentProperties En samling inbyggda dokumentegenskaper.
CustomDocumentProperties En samling anpassade dokumentegenskaper.
DocumentProperty Representerar en anpassad eller inbyggd dokumentegenskap.
DocumentPropertyCollection Basklass förBuiltInDocumentProperties ochCustomDocumentProperties samlingar.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
DocumentSecurity Används som ett värde förSecurity property. Anger säkerhetsnivån för ett dokument som ett numeriskt värde.
PropertyType Anger datatyp för en dokumentegenskap.