IgnoreFieldCodes

FindReplaceOptions.IgnoreFieldCodes property

Hämtar eller ställer in ett booleskt värde som anger att text i fältkoder ska ignoreras. Standardvärdet ärfalsk .

public bool IgnoreFieldCodes { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet påverkar endast fältkoder (det ignorerar inte noder between FieldSeparator ochFieldEnd).

För att ignorera hela fältet, använd motsvarande alternativIgnoreFields.

Exempel

Visar hur man ignorerar text i fältkoder.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField("INCLUDETEXT", "Test IT!");

FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions {IgnoreFieldCodes = ignoreFieldCodes};

// Ersätt 'T' i dokumentet ignorera text i fältkoden eller inte.
doc.Range.Replace(new Regex("T"), "*", options);
Console.WriteLine(doc.GetText());

Assert.AreEqual(
    ignoreFieldCodes
        ? "\u0013INCLUDETEXT\u0014*est I*!\u0015"
        : "\u0013INCLUDE*EX*\u0014*est I*!\u0015", doc.GetText().Trim());

Se även