SmartParagraphBreakReplacement

FindReplaceOptions.SmartParagraphBreakReplacement property

Hämtar eller ställer in ett booleskt värde som anger att det är tillåtet att ersätta stycke break när det inte finns något nästa syskonstycke.

Standardvärdet ärfalsk.

public bool SmartParagraphBreakReplacement { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet gör det möjligt att ersätta styckebrytning när det inte finns något nästa syskonstycke som alla child -noder kan flyttas till, genom att hitta valfritt (inte nödvändigtvis syskon) nästa stycke efter stycket som ersätts.

Exempel

Visar hur man tar bort stycke från en tabellcell med en kapslad tabell.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Skapa tabell med stycke och inre tabell i första cellen.
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("TEXT1");
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.EndTable();
builder.EndTable();
builder.Writeln();

FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
// När följande alternativ är satt till "true", kommer Aspose.Words att ta bort stycketexten
// helt med sitt styckemärke. Annars kommer Aspose.Words att efterlikna Word och ta bort
// endast styckets text och lämnar styckemärket intakt (när en tabell följer texten).
options.SmartParagraphBreakReplacement = isSmartParagraphBreakReplacement;
doc.Range.Replace(new Regex(@"TEXT1&p"), "", options);

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.RemoveParagraphTextAndMark.docx");

Se även