Aspose.Words.Reporting

Detta namnutrymme innehåller klasser av Aspose.Words nya rapporteringsmotor som stöder rapportmallar märkta med ett språk baserat på LINQ-metodens syntax.

Klasser

Klass Beskrivning
CsvDataLoadOptions Representerar alternativ för att analysera CSV-data.
CsvDataSource Ger tillgång till data från en CSV-fil eller ström som ska användas i en rapport.
JsonDataLoadOptions Representerar alternativ för att analysera JSON-data.
JsonDataSource Ger tillgång till data för en JSON-fil eller ström som ska användas i en rapport.
KnownTypeSet Representerar en oordnad uppsättning (dvs. en samling unika föremål) som innehållerType objekt vilka helt eller delvis kvalificerade namn kan användas i rapportmallar för att anropa motsvarande -typers statiska medlemmar, utföra typcasts etc.
ReportingEngine Tillhandahåller rutiner för att fylla i malldokument med data och en uppsättning inställningar för att kontrollera dessa rutiner.
XmlDataLoadOptions Representerar alternativ för XML-dataladdning.
XmlDataSource Ger tillgång till data från en XML-fil eller ström som ska användas i en rapport.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
JsonSimpleValueParseMode Anger ett läge för att analysera JSON enkla värden (null, boolean, nummer, heltal och sträng) när JSON laddas. Ett sådant läge påverkar inte analysen av datum-tid-värden.
ReportBuildOptions Anger alternativ som styr beteendet förReportingEngine medan du bygger en rapport.