Aspose.Words.Settings

De Aspose.Words.Settings namnrymden innehåller klasser och enums som används när du anger olika inställningar och alternativ som lagras i ett dokument. Dessa är sammanslagning, skrivskydd, kompatibilitet och andra inställningar.

Klasser

Klass Beskrivning
CompatibilityOptions Innehåller kompatibilitetsalternativ (det vill säga användarinställningarna som anges på Kompatibilitet fliken i alternativ dialogrutan i Microsoft Word).
HyphenationOptions Gör det möjligt att konfigurera alternativ för dokumentavstavning.
MailMergeSettings Anger all kopplingsinformation för ett dokument.
Odso Anger ODSO-inställningarna (Office Data Source Object) för en kopplingsdatakälla.
OdsoFieldMapData Anger hur en kolumn i den externa datakällan ska mappas till de fördefinierade sammanslagningsfälten i dokumentet.
OdsoFieldMapDataCollection En maskinskriven samling avOdsoFieldMapData objekt.
OdsoRecipientData Representerar information om en enskild post inom en extern datakälla som ska uteslutas från kopplingen.
OdsoRecipientDataCollection En maskinskriven samling avOdsoRecipientData
ViewOptions Ger olika alternativ som styr hur ett dokument visas i Microsoft Word.
WriteProtection Anger skrivskyddsinställningar för ett dokument.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
Compatibility Anger namn på kompatibilitetsalternativ.
MailMergeCheckErrors Anger hur Microsoft Word kommer att rapportera fel som upptäcks under sammanslagningen.
MailMergeDataType Anger typen av en extern kopplingsdatakälla.
MailMergeDestination Anger möjliga resultat som kan genereras när en e-postsammanslagning utförs på ett dokument.
MailMergeMainDocumentType Anger de möjliga typerna för ett källdokument för kopplingsdokument.
MsWordVersion Tillåter Aspose.Wods att efterlikna MS Word-versionsspecifikt programbeteende.
MultiplePagesType Anger hur dokumentet skrivs ut.
OdsoDataSourceType Anger typen av extern datakälla som ska anslutas till som en del av ODSO-anslutningsinformationen.
OdsoFieldMappingType Anger möjliga typer som används för att indikera om ett givet kopplingsfält har mappats till en kolumn i den givna externa datakällan.
ViewType Möjliga värden för visningsläget i Microsoft Word.
ZoomType Möjliga värden för hur stort eller litet dokumentet visas på skärmen i Microsoft Word.