Hash

OdsoRecipientData.Hash property

Representerar hashkoden för denna post. Ibland använder Microsoft WordHash av en hel skiva istället för enUniqueTag value. Standardvärdet är 0.

public int Hash { get; set; }

Exempel

Visar hur man får åtkomst till insamlingen av data som anger vilka sammanslagningsdatakällaposter en sammanslagning kommer att utesluta.

Document doc = new Document(MyDir + "Odso data.docx");

OdsoRecipientDataCollection dataCollection = doc.MailMergeSettings.Odso.RecipientDatas;

Assert.AreEqual(70, dataCollection.Count);

using (IEnumerator<OdsoRecipientData> enumerator = dataCollection.GetEnumerator())
{
  int index = 0;
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine(
      $"Odso recipient data index {index++} will {(enumerator.Current.Active ? "" : "not ")}be imported upon mail merge.");
    Console.WriteLine($"\tColumn #{enumerator.Current.Column}");
    Console.WriteLine($"\tHash code: {enumerator.Current.Hash}");
    Console.WriteLine($"\tContents array length: {enumerator.Current.UniqueTag.Length}");
  }
}

// Vi kan klona elementen i den här samlingen.
Assert.AreNotEqual(dataCollection[0], dataCollection[0].Clone());

// Vi kan också ta bort element individuellt, eller rensa hela samlingen på en gång.
dataCollection.RemoveAt(0);

Assert.AreEqual(69, dataCollection.Count);

dataCollection.Clear();

Assert.AreEqual(0, dataCollection.Count);

Se även