RemoveAt

OdsoRecipientDataCollection.RemoveAt method

Tar bort elementet vid det angivna indexet.

public void RemoveAt(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Elementets nollbaserade index.

Exempel

Visar hur man får åtkomst till insamlingen av data som anger vilka sammanslagningsdatakällaposter en sammanslagning kommer att utesluta.

Document doc = new Document(MyDir + "Odso data.docx");

OdsoRecipientDataCollection dataCollection = doc.MailMergeSettings.Odso.RecipientDatas;

Assert.AreEqual(70, dataCollection.Count);

using (IEnumerator<OdsoRecipientData> enumerator = dataCollection.GetEnumerator())
{
  int index = 0;
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    Console.WriteLine(
      $"Odso recipient data index {index++} will {(enumerator.Current.Active ? "" : "not ")}be imported upon mail merge.");
    Console.WriteLine($"\tColumn #{enumerator.Current.Column}");
    Console.WriteLine($"\tHash code: {enumerator.Current.Hash}");
    Console.WriteLine($"\tContents array length: {enumerator.Current.UniqueTag.Length}");
  }
}

// Vi kan klona elementen i den här samlingen.
Assert.AreNotEqual(dataCollection[0], dataCollection[0].Clone());

// Vi kan också ta bort element individuellt, eller rensa hela samlingen på en gång.
dataCollection.RemoveAt(0);

Assert.AreEqual(69, dataCollection.Count);

dataCollection.Clear();

Assert.AreEqual(0, dataCollection.Count);

Se även