Aspose.Words.Tables

De Aspose.Words.Tables namnutrymmet innehåller klasser som representerar tabeller, rader, celler och deras formatering.

Klasser

Klass Beskrivning
Cell Representerar en tabellcell.
CellCollection Ger maskinskriven åtkomst till en samling avCell noder.
CellFormat Representerar all formatering för en tabellcell.
PreferredWidth Representerar ett värde och dess måttenhet som används för att ange den föredragna bredden på en tabell eller en cell.
Row Representerar en tabellrad.
RowCollection Ger maskinskriven åtkomst till en samling avRow noder.
RowFormat Representerar all formatering för en tabellrad.
Table Representerar en tabell i ett Word-dokument.
TableCollection Ger maskinskriven åtkomst till en samling avTable noder.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AutoFitBehavior Bestämmer hur Aspose.Words ändrar storlek på tabellen när du anroparAutoFit metod.
CellMerge Anger hur en cell i en tabell slås samman med andra celler.
CellVerticalAlignment Anger vertikal justering av text inuti en tabellcell.
PreferredWidthType Anger måttenheten för den föredragna bredden på en tabell eller cell.
TableAlignment Anger justering för en inline-tabell.
TableStyleOptions Anger hur tabellstil tillämpas på en tabell.
TextWrapping Anger hur text lindas runt tabellen.