CellFormat.Borders

CellFormat.Borders property

Får samling av cellens kanter.

public BorderCollection Borders { get; }

Exempel

Visar hur man kombinerar raderna från två tabeller till en.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

// Nedan finns två sätt att hämta en tabell från ett dokument.
// 1 - Från samlingen "Tables" för en Body-nod:
Table firstTable = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

// 2 - Med "GetChild"-metoden:
Table secondTable = (Table)doc.GetChild(NodeType.Table, 1, true);

// Lägg till alla rader från den aktuella tabellen till nästa.
while (secondTable.HasChildNodes)
    firstTable.Rows.Add(secondTable.FirstRow);

// Ta bort den tomma bordsbehållaren.
secondTable.Remove();

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.CombineTables.docx");

Se även