RowCollection

RowCollection class

Ger maskinskriven åtkomst till en samling avRow noder.

public class RowCollection : NodeCollection

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet noder i samlingen.
Item { get; } Hämtar en Rad vid det givna indexet. (2 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
Add(Node) Lägger till en nod i slutet av samlingen.
Clear() Tar bort alla noder från den här samlingen och från dokumentet.
Contains(Node) Bestämmer om en nod finns i samlingen.
GetEnumerator() Ger en enkel “foreach” stil iteration över samlingen av noder.
IndexOf(Node) Returnerar det nollbaserade indexet för den angivna noden.
Insert(int, Node) Infogar en nod i samlingen vid det angivna indexet.
Remove(Node) Tar bort noden från samlingen och från dokumentet.
RemoveAt(int) Tar bort noden vid det angivna indexet från samlingen och från dokumentet.
ToArray() Kopierar alla rader från samlingen till en ny array med rader. (2 methods)

Exempel

Visar hur man itererar genom alla tabeller i dokumentet och skriver ut innehållet i varje cell.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
TableCollection tables = doc.FirstSection.Body.Tables;

Assert.AreEqual(2, tables.ToArray().Length);

for (int i = 0; i < tables.Count; i++)
{
  Console.WriteLine($"Start of Table {i}");

  RowCollection rows = tables[i].Rows;

  // Vi kan använda "ToArray"-metoden på en radsamling för att klona den till en array.
  Assert.AreEqual(rows, rows.ToArray());
  Assert.AreNotSame(rows, rows.ToArray());

  for (int j = 0; j < rows.Count; j++)
  {
    Console.WriteLine($"\tStart of Row {j}");

    CellCollection cells = rows[j].Cells;

    // Vi kan använda "ToArray"-metoden på en cellsamling för att klona den till en array.
    Assert.AreEqual(cells, cells.ToArray());
    Assert.AreNotSame(cells, cells.ToArray());

    for (int k = 0; k < cells.Count; k++)
    {
      string cellText = cells[k].ToString(SaveFormat.Text).Trim();
      Console.WriteLine($"\t\tContents of Cell:{k} = \"{cellText}\"");
    }

    Console.WriteLine($"\tEnd of Row {j}");
  }

  Console.WriteLine($"End of Table {i}\n");
}

Se även