TextWrapping

TextWrapping enumeration

Anger hur text lindas runt tabellen.

public enum TextWrapping

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Text och tabell visas i den ordning de visas i dokumentet.
Around 1 Text lindas runt bordet och upptar tillgängligt sidoutrymme.
Default 0 Standardvärde.

Exempel

Visar hur man arbetar med tabelltextbrytning.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 1");
builder.InsertCell();
builder.Write("Cell 2");
builder.EndTable();
table.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(300);

builder.Font.Size = 16;
builder.Writeln("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

// Ställ in egenskapen "TextWrapping" till "TextWrapping.Around" för att få tabellen att linda text runt den,
// och tryck ner den i stycket nedan genom att ställa in positionen.
table.TextWrapping = TextWrapping.Around;
table.AbsoluteHorizontalDistance = 100;
table.AbsoluteVerticalDistance = 20;

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.WrapText.docx");

Se även