Aspose.Words.Themes

De Aspose.Words.Themes namnutrymme tillhandahåller klasser som gör det möjligt att komma åt temainformation i Microsoft Word-dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
Theme Representerar dokumenttema och ger tillgång till huvudtema, inklusiveMajorFonts ,MinorFonts ochColors
ThemeColors Representerar färgschemat för dokumenttemat som innehåller tolv färger.
ThemeFonts Representerar en samling teckensnitt i teckensnittsschemat, vilket gör det möjligt att ange olika teckensnitt för olika språkLatin ,EastAsian ochComplexScript .

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ThemeColor Anger temafärgerna för dokumentteman.
ThemeFont Anger typer av temateckensnittsnamn för dokumentteman.