AppendChild

CompositeNode.AppendChild method

Lägger till den angivna noden i slutet av listan över underordnade noder för denna nod.

public Node AppendChild(Node newChild)
Parameter Typ Beskrivning
newChild Node Noden att lägga till.

Returvärde

Noden tillagd.

Anmärkningar

Om det nya barnet redan finns i trädet tas det först bort.

Om noden som infogas skapades från ett annat dokument bör du använda ImportNode för att importera noden till det aktuella dokumentet. Den importerade noden kan sedan infogas i det aktuella dokumentet.

Exempel

Visar hur man konstruerar ett Aspose.Words-dokument för hand.

Document doc = new Document();

// Ett tomt dokument innehåller ett avsnitt, en brödtext och ett stycke.
// Anropa metoden "RemoveAllChildren" för att ta bort alla dessa noder,
// och slutar med en dokumentnod utan underordnade.
doc.RemoveAllChildren();

// Det här dokumentet har nu inga sammansatta underordnade noder som vi kan lägga till innehåll till.
// Om vi vill redigera den måste vi fylla på dess nodsamling.
// Skapa först ett nytt avsnitt och lägg sedan till det som ett underordnat dokument i rotdokumentnoden.
Section section = new Section(doc);
doc.AppendChild(section);

// Ställ in några sidinställningar för avsnittet.
section.PageSetup.SectionStart = SectionStart.NewPage;
section.PageSetup.PaperSize = PaperSize.Letter;

// En sektion behöver en kropp som kommer att innehålla och visa allt dess innehåll
// på sidan mellan avsnittets sidhuvud och sidfot.
Body body = new Body(doc);
section.AppendChild(body);

// Skapa ett stycke, ange några formateringsegenskaper och lägg sedan till det som ett underordnat stycke i brödtexten.
Paragraph para = new Paragraph(doc);

para.ParagraphFormat.StyleName = "Heading 1";
para.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;

body.AppendChild(para);

// Slutligen, lägg till lite innehåll för att göra dokumentet. Skapa en löprunda,
// ställ in dess utseende och innehåll och lägg sedan till det som ett barn till stycket.
Run run = new Run(doc);
run.Text = "Hello World!";
run.Font.Color = Color.Red;
para.AppendChild(run);

Assert.AreEqual("Hello World!", doc.GetText().Trim());

doc.Save(ArtifactsDir + "Section.CreateManually.docx");

Se även