CompositeNode.InsertAfter

CompositeNode.InsertAfter method

Infogar den angivna noden omedelbart efter den angivna referensnoden.

public Node InsertAfter(Node newChild, Node refChild)
Parameter Typ Beskrivning
newChild Node Noden som ska infogas.
refChild Node Noden som är referensnoden. Den nya Noden placeras efter refNoden.

Returvärde

Den infogade noden.

Anmärkningar

Om refChild är null, infogar newChild i början av listan över underordnade noder.

Om det nya barnet redan finns i trädet tas det först bort.

Om noden som infogas skapades från ett annat dokument bör du använda ImportNode för att importera noden till det aktuella dokumentet. Den importerade noden kan sedan infogas i det aktuella dokumentet.

Exempel

Visar hur man ersätter alla textruteformer med bildformer.

Document doc = new Document(MyDir + "Textboxes in drawing canvas.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(3, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(1, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

foreach (Shape shape in shapes)
{
  if (shape.ShapeType == ShapeType.TextBox)
  {
    Shape replacementShape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
    replacementShape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");
    replacementShape.Left = shape.Left;
    replacementShape.Top = shape.Top;
    replacementShape.Width = shape.Width;
    replacementShape.Height = shape.Height;
    replacementShape.RelativeHorizontalPosition = shape.RelativeHorizontalPosition;
    replacementShape.RelativeVerticalPosition = shape.RelativeVerticalPosition;
    replacementShape.HorizontalAlignment = shape.HorizontalAlignment;
    replacementShape.VerticalAlignment = shape.VerticalAlignment;
    replacementShape.WrapType = shape.WrapType;
    replacementShape.WrapSide = shape.WrapSide;

    shape.ParentNode.InsertAfter(replacementShape, shape);
    shape.Remove();
  }
}

shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(0, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(4, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ReplaceTextboxesWithImages.docx");

Visar hur man lägger till, uppdaterar och tar bort underordnade noder i en CompositeNodes samling av barn.

Document doc = new Document();

// Ett tomt dokument har som standard ett stycke.
Assert.AreEqual(1, doc.FirstSection.Body.Paragraphs.Count);

// Sammansatta noder som vårt stycke kan innehålla andra sammansatta och infogade noder som underordnade.
Paragraph paragraph = doc.FirstSection.Body.FirstParagraph;
Run paragraphText = new Run(doc, "Initial text. ");
paragraph.AppendChild(paragraphText);

// Skapa ytterligare tre körnoder.
Run run1 = new Run(doc, "Run 1. ");
Run run2 = new Run(doc, "Run 2. ");
Run run3 = new Run(doc, "Run 3. ");

// Dokumentets brödtext kommer inte att visa dessa körningar förrän vi infogar dem i en sammansatt nod
// som i sig är en del av dokumentets nodträd, som vi gjorde med den första körningen.
// Vi kan bestämma var textinnehållet i noder som vi infogar
// visas i dokumentet genom att ange en infogningsplats i förhållande till en annan nod i stycket.
Assert.AreEqual("Initial text.", paragraph.GetText().Trim());

// Infoga den andra körningen i stycket framför den första körningen.
paragraph.InsertBefore(run2, paragraphText);

Assert.AreEqual("Run 2. Initial text.", paragraph.GetText().Trim());

// Infoga den tredje körningen efter den första körningen.
paragraph.InsertAfter(run3, paragraphText);

Assert.AreEqual("Run 2. Initial text. Run 3.", paragraph.GetText().Trim());

// Infoga den första körningen till början av styckets samling av underordnade noder.
paragraph.PrependChild(run1);

Assert.AreEqual("Run 1. Run 2. Initial text. Run 3.", paragraph.GetText().Trim());
Assert.AreEqual(4, paragraph.GetChildNodes(NodeType.Any, true).Count);

// Vi kan ändra innehållet i körningen genom att redigera och ta bort befintliga underordnade noder.
((Run)paragraph.GetChildNodes(NodeType.Run, true)[1]).Text = "Updated run 2. ";
paragraph.GetChildNodes(NodeType.Run, true).Remove(paragraphText);

Assert.AreEqual("Run 1. Updated run 2. Run 3.", paragraph.GetText().Trim());
Assert.AreEqual(3, paragraph.GetChildNodes(NodeType.Any, true).Count);

Se även