PreviousPreOrder

Node.PreviousPreOrder method

Hämtar föregående nod enligt algoritmen för förbeställningsträdet.

public Node PreviousPreOrder(Node rootNode)
Parameter Typ Beskrivning
rootNode Node Den övre noden (gränsen) för traversering.

Returvärde

Föregående nod i förbeställning. Null om nått rootNode.

Exempel

Visar hur man går igenom dokumentets nodträd med förbeställnings-genomgångsalgoritmen och tar bort alla former som påträffas med en bild.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");

Assert.AreEqual(9, 
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Node curNode = doc;
while (curNode != null)
{
  Node nextNode = curNode.NextPreOrder(doc);

  if (curNode.PreviousPreOrder(doc) != null && nextNode != null)
    Assert.AreEqual(curNode, nextNode.PreviousPreOrder(doc));

  if (curNode.NodeType == NodeType.Shape && ((Shape)curNode).HasImage)
    curNode.Remove();

  curNode = nextNode;
}

Assert.AreEqual(0,
  doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().Count(s => s.HasImage));

Se även