SectionCollection

SectionCollection class

En samling av Sektion objekt i dokumentet.

public class SectionCollection : NodeCollection

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Hämtar antalet noder i samlingen.
Item { get; } Hämtar ett avsnitt vid det givna indexet. (2 indexers)

Metoder

namn Beskrivning
Add(Node) Lägger till en nod i slutet av samlingen.
Clear() Tar bort alla noder från den här samlingen och från dokumentet.
Contains(Node) Bestämmer om en nod finns i samlingen.
GetEnumerator() Ger en enkel “foreach” stil iteration över samlingen av noder.
IndexOf(Node) Returnerar det nollbaserade indexet för den angivna noden.
Insert(int, Node) Infogar en nod i samlingen vid det angivna indexet.
Remove(Node) Tar bort noden från samlingen och från dokumentet.
RemoveAt(int) Tar bort noden vid det angivna indexet från samlingen och från dokumentet.
ToArray() Kopierar alla avsnitt från samlingen till en ny uppsättning sektioner. (2 methods)

Anmärkningar

Ett Microsoft Word-dokument kan innehålla flera avsnitt. För att skapa ett avsnitt i ett Microsoft Word, välj kommandot Infoga/bryt och välj en bryttyp. Avbrottet anger om avsnittet startar på en ny sida eller på samma sida.

Programmatiskt infoga och ta bort sektioner kan användas för att anpassa dokument producerade under sammanslagningen. Om ett dokument behöver ha olika innehåll eller delar av -innehållet beroende på vissa kriterier, kan du skapa ett “huvuddokument” som innehåller flera sektioner och ta bort några av avsnitten före eller efter sammanslagningen.

Exempel

Visar hur man lägger till och tar bort avsnitt i ett dokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Section 1");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakNewPage);
builder.Write("Section 2");

Assert.AreEqual("Section 1\x000cSection 2", doc.GetText().Trim());

// Ta bort det första avsnittet från dokumentet.
doc.Sections.RemoveAt(0);

Assert.AreEqual("Section 2", doc.GetText().Trim());

// Lägg till en kopia av det som nu är det första avsnittet i slutet av dokumentet.
int lastSectionIdx = doc.Sections.Count - 1;
Section newSection = doc.Sections[lastSectionIdx].Clone();
doc.Sections.Add(newSection);

Assert.AreEqual("Section 2\x000cSection 2", doc.GetText().Trim());

Se även