ChartShapeType

ChartShapeType enumeration

Grafik öğelerinin şekil türünü belirtir.

public enum ChartShapeType

değerler

İsimDeğerTanım
Default0Grafik öğesi için bir şeklin tanımlanmadığını belirtir.
Rectangle1Dikdörtgen.
RoundRectangle2Yuvarlatılmış dikdörtgen.
Ellipse3Elips.
Diamond4Elmas.
Triangle5Üçgen.
RightTriangle6Dik üçgen.
Parallelogram7Paralelkenar.
Trapezoid8Yamuk.
Hexagon9Altıgen.
Octagon10Sekizgen.
Plus11Artı.
Star12Yıldız.
Arrow13Ok.
HomePlate14Ana plaka.
Cube15Küp.
Arc16Yay.
Line17Satır.
Plaque18Plaket.
Can19Can.
Donut20Çörek.
StraightConnector121Düz konnektör 1.
BentConnector222Bükülmüş konektör 2.
BentConnector323Bükülmüş konektör 3.
BentConnector424Bükülmüş konektör 4.
BentConnector525Bükülmüş konektör 5.
CurvedConnector226Kavisli konnektör 2.
CurvedConnector327Kavisli konnektör 3.
CurvedConnector428Kavisli konnektör 4.
CurvedConnector529Kavisli konnektör 5.
Callout130Açıklama 1.
Callout231Açıklama 2.
Callout332Açıklama 3.
AccentCallout133Vurgu belirtme çizgisi 1.
AccentCallout234Vurgu belirtme çizgisi 2.
AccentCallout335Vurgu belirtme çizgisi 3.
BorderCallout1361. kenarlıklı belirtme çizgisi
BorderCallout2372. kenarlıklı belirtme çizgisi
BorderCallout3383. kenarlıklı belirtme çizgisi
AccentBorderCallout1391. kenarlıklı vurgu belirtme çizgisi
AccentBorderCallout2402. kenarlıklı vurgu belirtme çizgisi
AccentBorderCallout3413. kenarlıklı vurgu belirtme çizgisi
Ribbon42Şerit.
Ribbon243Şerit 2.
Chevron44Şerit.
Pentagon45Pentagon.
NoSmoking46Sigara içmek yasaktır.
Seal447Dört köşeli yıldız.
Seal648Altı köşeli yıldız.
Seal749Yedi köşeli yıldız.
Seal850Sekiz köşeli yıldız.
Seal1051On köşeli yıldız.
Seal1252On iki köşeli yıldız.
Seal1653On altı köşeli yıldız.
Seal2454Yirmi dört köşeli yıldız.
Seal3255Otuz iki köşeli yıldız.
WedgeRectCallout56Belirtme çizgisi kama dikdörtgeni.
WedgeRRectCallout57Yuvarlak dikdörtgen belirtme çizgisi.
WedgeEllipseCallout58Belirtme çizgisi kama elips.
Wave59Dalga.
FoldedCorner60Katlanmış köşe.
LeftArrow61Sol ok.
DownArrow62Aşağı ok.
UpArrow63Yukarı ok.
LeftRightArrow64Sol ve sağ ok.
UpDownArrow65Yukarı ve aşağı ok.
IrregularSeal166Düzensiz conta 1.
IrregularSeal267Düzensiz conta 2.
LightningBolt68Şimşek.
Heart69Kalp.
QuadArrow70Dörtlü ok.
LeftArrowCallout71Belirtme çizgisi sol ok.
RightArrowCallout72Belirtme çizgisi sağ ok.
UpArrowCallout73Belirtme çizgisi yukarı ok.
DownArrowCallout74Belirtme çizgisi aşağı oku.
LeftRightArrowCallout75Belirtme çizgisi sol ve sağ ok.
UpDownArrowCallout76Belirtme çizgisi yukarı ve aşağı oku.
QuadArrowCallout77Belirtme çizgisi dörtlü ok.
Bevel78Eğim.
LeftBracket79Sol köşeli parantez.
RightBracket80Sağ köşeli parantez.
LeftBrace81Sol ayraç.
RightBrace82Sağ ayraç.
LeftUpArrow83Sol yukarı ok.
BentUpArrow84Yukarı doğru bükülmüş ok.
BentArrow85Bükülmüş ok.
StripedRightArrow86Çizgili sağ ok.
NotchedRightArrow87Çentikli sağ ok.
BlockArc88Blok ark.
SmileyFace89Gülen yüz.
VerticalScroll90Dikey kaydırma.
HorizontalScroll91Yatay kaydırma.
CircularArrow92Dairesel ok.
UturnArrow93U dönüşü oku.
CurvedRightArrow94Kavisli sağ ok.
CurvedLeftArrow95Kavisli sol ok.
CurvedUpArrow96Yukarı kavisli ok.
CurvedDownArrow97Eğimli aşağı ok.
CloudCallout98Bilgi bulutu.
EllipseRibbon99Elips şerit.
EllipseRibbon2100Elips şerit 2.
FlowChartProcess101Süreç akışı.
FlowChartDecision102Karar akışı.
FlowChartInputOutput103Giriş çıkış akışı.
FlowChartPredefinedProcess104Önceden tanımlanmış süreç akışı.
FlowChartInternalStorage105Dahili depolama akışı.
FlowChartDocument106Belge akışı.
FlowChartMultidocument107Çoklu belge akışı.
FlowChartTerminator108Sonlandırıcı akışı.
FlowChartPreparation109Hazırlık akışı.
FlowChartManualInput110Manuel giriş akışı.
FlowChartManualOperation111Manuel işlem akışı.
FlowChartConnector112Bağlayıcı akışı.
FlowChartPunchedCard113Delikli kart akışı.
FlowChartPunchedTape114Delikli bant akışı.
FlowChartSummingJunction115Bağlantı akışının toplanması.
FlowChartOr116Veya akış.
FlowChartCollate117Harmanlama akışı.
FlowChartSort118Akışı sırala.
FlowChartExtract119Akışı çıkar.
FlowChartMerge120Akışı birleştir.
FlowChartOfflineStorage121Çevrimdışı depolama akışı.
FlowChartOnlineStorage122Çevrimiçi depolama akışı.
FlowChartMagneticTape123Manyetik bant akışı.
FlowChartMagneticDisk124Manyetik disk akışı.
FlowChartMagneticDrum125Manyetik tambur akışı.
FlowChartDisplay126Akışı görüntüle.
FlowChartDelay127Gecikme akışı.
FlowChartAlternateProcess128Alternatif süreç akışı.
FlowChartOffpageConnector129Sayfa dışı bağlayıcı akışı.
LeftRightUpArrow130Sol sağ yukarı ok.
Sun131Paz.
Moon132Ay.
BracketPair133Braket çifti.
BracePair134Destek çifti.
DoubleWave135Çift dalga.
ActionButtonBlank136Boş düğme.
ActionButtonHome137Ana sayfa düğmesi.
ActionButtonHelp138Yardım düğmesi.
ActionButtonInformation139Bilgi düğmesi.
ActionButtonForwardNext140İleri veya sonraki düğmesi.
ActionButtonBackPrevious141Geri veya önceki düğmesi.
ActionButtonEnd142Bitir düğmesi.
ActionButtonBeginning143Başlangıç düğmesi.
ActionButtonReturn144Geri Dön düğmesi.
ActionButtonDocument145Belge düğmesi.
ActionButtonSound146Ses düğmesi.
ActionButtonMovie147Film düğmesi.
SingleCornerSnipped148Tek köşeli dikdörtgen nesneyi kırpın.
TopCornersSnipped149Dikdörtgenin aynı yan köşesini kesin.
DiagonalCornersSnipped150Dikdörtgenin çapraz köşesini kesin.
TopCornersOneRoundedOneSnipped151Tek köşeli dikdörtgeni kesin ve yuvarlatın.
SingleCornerRounded152Yuvarlatılmış tek köşeli dikdörtgen.
TopCornersRounded153Aynı yan köşesi yuvarlatılmış dikdörtgen.
DiagonalCornersRounded154Yuvarlak çapraz köşeli dikdörtgen.
Heptagon155Yedigen.
Cloud156Bulut.
SwooshArrow157Swoosh oku.
Teardrop158Gözyaşı.
SquareTabs159Kare sekmeler.
PlaqueTabs160Plak sekmeleri.
Pie161Pasta.
WedgePie162Kama pasta.
InverseLine163Ters çizgi.
MathPlus164Matematik artı.
MathMinus165Matematik eksi.
MathMultiply166Matematik çarpımı.
MathDivide167Matematik bölme.
MathEqual168Matematik eşittir.
MathNotEqual169Matematik eşit değil.
NonIsoscelesTrapezoid170İkizkenar olmayan yamuk.
LeftRightCircularArrow171Sol-sağ dairesel ok.
LeftRightRibbon172Sol-sağ şerit.
LeftCircularArrow173Sol dairesel ok.
Frame174Çerçeve.
HalfFrame175Yarım çerçeve.
Funnel176Huni.
Gear6177Altı dişli dişli.
Gear9178Dokuz dişli dişli.
Decagon179Ongen.
Dodecagon180Onikigen.
DiagonalStripe181Çapraz şerit.
Corner182Köşe.
CornerTabs183Köşe sekmeleri.
Chord184Akor.
ChartPlus185Grafik artı.
ChartStar186Grafik yıldızı.
ChartX187Grafik X.

Örnekler

Grafik veri etiketleri için dolgu, kontur ve belirtme çizgisi formatının nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertChart(ChartType.Column, 432, 252);
Chart chart = shape.Chart;

// Varsayılan olarak oluşturulan seriyi silin.
chart.Series.Clear();

// Yeni seriler ekleyin.
ChartSeries series = chart.Series.Add("AW Series 1",
    new string[] { "AW Category 1", "AW Category 2", "AW Category 3", "AW Category 4" },
    new double[] { 100, 200, 300, 400 });

//Veri etiketlerini göster.
series.HasDataLabels = true;
series.DataLabels.ShowValue = true;

// Veri etiketlerini belirtme çizgileri olarak biçimlendirin.
ChartFormat format = series.DataLabels.Format;
format.ShapeType = ChartShapeType.WedgeRectCallout;
format.Stroke.Color = Color.DarkGreen;
format.Fill.Solid(Color.Green);
series.DataLabels.Font.Color = Color.Yellow;

// Tek bir veri etiketinin dolgusunu ve konturunu değiştirin.
ChartFormat labelFormat = series.DataLabels[0].Format;
labelFormat.Stroke.Color = Color.DarkBlue;
labelFormat.Fill.Solid(Color.Blue);

doc.Save(ArtifactsDir + "Charts.FormatDataLables.docx");

Ayrıca bakınız