GroupShape

GroupShape class

Belgedeki bir grup şekli temsil eder.

public class GroupShape : ShapeBase

yapıcılar

İsim Tanım
GroupShape(DocumentBase) Yeni bir grup şekli oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
AllowOverlap { get; set; } Bu şeklin diğer şekillerle örtüşüp örtüşmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
AlternativeText { get; set; } Grafik yerine görüntülenecek alternatif metni tanımlar.
AnchorLocked { get; set; } Şeklin bağlantısının kilitli olup olmadığını belirtir.
AspectRatioLocked { get; set; } Şeklin en boy oranının kilitli olup olmadığını belirtir.
BehindText { get; set; } Şeklin metnin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu belirtir.
Bottom { get; } Şeklin içeren bloğunun alt kenarının konumunu alır.
Bounds { get; set; } Şeklin içerdiği bloğun konumunu ve boyutunu alır veya ayarlar.
BoundsInPoints { get; } En üstteki şeklin bağlantısına göre, şekli içeren bloğun konumunu ve boyutunu nokta olarak alır.
BoundsWithEffects { get; } Çizim efektleri uygulandıktan sonra bu şekil nesnesinin sahip olduğu son kapsamı alır. Değer, noktalarla ölçülür.
CanHaveImage { get; } Şekil türü, şeklin bir görüntüye sahip olmasına izin veriyorsa true değerini döndürür.
ChildNodes { get; } Bu düğümün tüm acil alt düğümlerini alır.
CoordOrigin { get; set; } Bu şekli içeren bloğun sol üst köşesindeki koordinatlar.
CoordSize { get; set; } Bu şeklin içerdiği bloğun içindeki koordinat uzayının genişliği ve yüksekliği.
Count { get; } Bu düğümün acil alt öğelerinin sayısını alır.
CustomNodeId { get; set; } Özel düğüm tanımlayıcısını belirtir.
DistanceBottom { get; set; } Belge metni ile şeklin alt kenarı arasındaki mesafeyi (nokta olarak) döndürür veya ayarlar.
DistanceLeft { get; set; } Belge metni ile şeklin sol kenarı arasındaki mesafeyi (nokta olarak) döndürür veya ayarlar.
DistanceRight { get; set; } Belge metni ile şeklin sağ kenarı arasındaki mesafeyi (nokta olarak) döndürür veya ayarlar.
DistanceTop { get; set; } Belge metni ile şeklin üst kenarı arasındaki mesafeyi (nokta olarak) döndürür veya ayarlar.
virtual Document { get; } Bu düğümün ait olduğu belgeyi alır.
Fill { get; } Şekil için dolgu biçimlendirmesini alır.
FirstChild { get; } Düğümün ilk alt öğesini alır.
FlipOrientation { get; set; } Şeklin yönünü değiştirir.
Font { get; } Bu nesnenin yazı tipi biçimlendirmesine erişim sağlar.
HasChildNodes { get; } Bu düğümün herhangi bir alt düğümü varsa doğru döndürür.
Height { get; set; } Şeklin içerdiği bloğun yüksekliğini alır veya ayarlar.
HorizontalAlignment { get; set; } Şeklin yatay olarak nasıl konumlandırılacağını belirtir.
HRef { get; set; } Bir şekil için tam köprü adresini alır veya ayarlar.
override IsComposite { get; } Bu düğümün alt düğümleri olabileceğinden true değerini döndürür.
IsDecorative { get; set; } Şeklin belgede dekoratif olup olmadığını belirten bayrağı alır veya ayarlar.
IsDeleteRevision { get; } Bu nesne, değişiklik izleme etkinleştirilirken Microsoft Word’de silindiyse true değerini döndürür.
IsGroup { get; } Bu bir grup şekliyse true değerini döndürür.
IsHorizontalRule { get; } Bu şekil yatay bir kural ise true değerini döndürür.
IsImage { get; } Bu şekil bir görüntü şekliyse true değerini döndürür.
IsInline { get; } Bu şeklin metinle aynı hizada olup olmadığını belirlemenin hızlı bir yolu.
IsInsertRevision { get; } Bu nesne, değişiklik izleme etkinken Microsoft Word’e eklendiyse true değerini döndürür.
IsLayoutInCell { get; set; } Şeklin bir tablonun içinde mi yoksa dışında mı görüntülendiğini belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
IsMoveFromRevision { get; } İade doğru değişiklik izleme etkinken bu nesne Microsoft Word’de taşındıysa (silindiyse).
IsMoveToRevision { get; } İade doğru bu nesne, değişiklik izleme etkinken Microsoft Word’de taşındıysa (yerleştirildiyse).
IsSignatureLine { get; } Şeklin bir SignatureLine olduğunu gösterir.
IsTopLevel { get; } Bu şekil bir grup şeklinin alt öğesi değilse true değerini döndürür.
IsWordArt { get; } Bu şekil bir WordArt nesnesiyse true değerini döndürür.
LastChild { get; } Düğümün son alt öğesini alır.
Left { get; set; } Şeklin içeren bloğunun sol kenarının konumunu alır veya ayarlar.
MarkupLanguage { get; } Bu grafik nesnesi için kullanılan İşaretleme Dilini alır.
Name { get; set; } İsteğe bağlı şekil adını alır veya ayarlar.
NextSibling { get; } Bu düğümden hemen sonraki düğümü alır.
override NodeType { get; } İadeGroupShape .
ParentNode { get; } Bu düğümün hemen üst öğesini alır.
ParentParagraph { get; } Hemen üst paragrafı döndürür.
PreviousSibling { get; } Bu düğümden hemen önceki düğümü alır.
Range { get; } Bir döndürür Menzil belgenin bu düğümde bulunan bölümünü temsil eden nesne.
RelativeHorizontalPosition { get; set; } Şeklin yatay olarak neye göre konumlandırıldığını belirtir.
RelativeVerticalPosition { get; set; } Şeklin dikey olarak neye göre konumlandırıldığını belirtir.
Right { get; } Şeklin içeren bloğunun sağ kenarının konumunu alır.
Rotation { get; set; } Şeklin döndürüldüğü açıyı (derece olarak) tanımlar. Pozitif değer, saat yönünde dönüş açısına karşılık gelir.
ScreenTip { get; set; } Fare işaretçisi şeklin üzerine geldiğinde görüntülenen metni tanımlar.
ShadowFormat { get; } Şekil için gölge biçimlendirmesini alır.
ShapeType { get; } Şekil türünü alır.
SizeInPoints { get; } Şeklin boyutunu nokta olarak alır.
Target { get; set; } Şekil köprüsü için hedef çerçeveyi alır veya ayarlar.
Title { get; set; } Geçerli şekil nesnesinin başlığını (başlık) alır veya ayarlar.
Top { get; set; } Şeklin içeren bloğunun üst kenarının konumunu alır veya ayarlar.
VerticalAlignment { get; set; } Şeklin dikey olarak nasıl konumlandırılacağını belirtir.
Width { get; set; } Şeklin içerdiği bloğun genişliğini alır veya ayarlar.
WrapSide { get; set; } Metnin şeklin etrafına nasıl sarılacağını belirtir.
WrapType { get; set; } Şeklin satır içi mi yoksa kayan mı olduğunu tanımlar. Kayan şekiller için, şeklin etrafındaki metin için kaydırma modunu tanımlar.
ZOrder { get; set; } Çakışan şekillerin görüntülenme sırasını belirler.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(DocumentVisitor) Bir ziyaretçiyi kabul eder.
AdjustWithEffects(RectangleF) Efekt kapsamının kaynak dikdörtgen değerlerini ekler ve son dikdörtgeni döndürür.
AppendChild(Node) Belirtilen düğümü, bu düğüm için alt düğümler listesinin sonuna ekler.
Clone(bool) Düğümün bir kopyasını oluşturur.
CreateNavigator() Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IXPathNavigable.
FetchInheritedShapeAttr(int) Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IShapeAttrSource.
FetchShapeAttr(int) Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IShapeAttrSource.
GetAncestor(NodeType) Belirtilenin ilk atasını alırNodeType .
GetAncestor(Type) Belirtilen nesne türünün ilk üst öğesini alır.
GetChild(NodeType, int, bool) Belirtilen türle eşleşen N. alt düğümü döndürür.
GetChildNodes(NodeType, bool) Belirtilen türle eşleşen canlı bir alt düğüm koleksiyonu döndürür.
GetDirectShapeAttr(int) Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IShapeAttrSource.
GetEnumerator() Bu düğümün alt düğümleri üzerinde her stil yinelemesi için destek sağlar.
GetShapeRenderer() Bu şekli bir görüntüye dönüştürmek için kullanılabilecek bir nesne oluşturur ve döndürür.
override GetText() Bu düğümün ve tüm alt öğelerinin metnini alır.
IndexOf(Node) Alt düğüm dizisindeki belirtilen alt düğümün dizinini döndürür.
InsertAfter(Node, Node) Belirtilen referans düğümünden hemen sonra belirtilen düğümü ekler.
InsertBefore(Node, Node) Belirtilen düğümü, belirtilen referans düğümünden hemen önce ekler.
LocalToParent(PointF) Yerel koordinat alanından bir değeri ana şeklin koordinat alanına dönüştürür.
NextPreOrder(Node) Ön sipariş ağaç geçiş algoritmasına göre sonraki düğümü alır.
PrependChild(Node) Belirtilen düğümü, bu düğüm için alt düğümler listesinin başına ekler.
PreviousPreOrder(Node) Ön sipariş ağacı geçiş algoritmasına göre önceki düğümü alır.
Remove() Kendini üst öğeden kaldırır.
RemoveAllChildren() Geçerli düğümün tüm alt düğümlerini kaldırır.
RemoveChild(Node) Belirtilen alt düğümü kaldırır.
RemoveShapeAttr(int) Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IShapeAttrSource.
RemoveSmartTags() Tümünü kaldırırSmartTag geçerli düğümün alt düğümleri.
SelectNodes(string) XPath ifadesiyle eşleşen düğümlerin listesini seçer.
SelectSingleNode(string) XPath ifadesiyle eşleşen ilk Düğümü seçer.
SetShapeAttr(int, object) Sistem kullanımı için ayrılmıştır. IShapeAttrSource.
ToString(SaveFormat) Düğümün içeriğini belirtilen biçimde bir dizeye aktarır.
ToString(SaveOptions) Belirtilen kaydetme seçeneklerini kullanarak düğümün içeriğini bir dizeye aktarır.

Notlar

AGroupShape bileşik bir düğümdür ve sahip olabilirShape and GroupShape çocuklar gibi düğümler.

Her biriGroupShape alt şekilleri için yeni bir koordinat sistemi tanımlar. Koordinat sistemi,CoordSize ve CoordOrigin özellikleri.

Örnekler

Bir grup şeklin nasıl oluşturulacağını ve içeriğini bir belge ziyaretçisi kullanarak nasıl yazdırılacağını gösterir.

public void GroupOfShapes()
{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  // SingleCornerSnipped, TopCornersSnipped, DiagonalCornersSnipped gibi "NonPrimitive" şekiller oluşturmanız gerekiyorsa,
  // TopCornersOneRoundedOneSnipped, SingleCornerRounded, TopCornersRounded, DiagonalCornersRounded
  // lütfen DocumentBuilder.InsertShape yöntemlerini kullanın.
  Shape balloon = new Shape(doc, ShapeType.Balloon)
  {
    Width = 200, 
    Height = 200,
    Stroke = { Color = Color.Red }
  };

  Shape cube = new Shape(doc, ShapeType.Cube)
  {
    Width = 100, 
    Height = 100,
    Stroke = { Color = Color.Blue }
  };

  GroupShape group = new GroupShape(doc);
  group.AppendChild(balloon);
  group.AppendChild(cube);

  Assert.True(group.IsGroup);

  builder.InsertNode(group);

  ShapeGroupPrinter printer = new ShapeGroupPrinter();
  group.Accept(printer);

  Console.WriteLine(printer.GetText());
}

/// <summary>
/// Ziyaret edilen bir şekil grubunun içeriğini konsola yazdırır.
/// </summary>
public class ShapeGroupPrinter : DocumentVisitor
{
  public ShapeGroupPrinter()
  {
    mBuilder = new StringBuilder();
  }

  public string GetText()
  {
    return mBuilder.ToString();
  }

  public override VisitorAction VisitGroupShapeStart(GroupShape groupShape)
  {
    mBuilder.AppendLine("Shape group started:");
    return VisitorAction.Continue;
  }

  public override VisitorAction VisitGroupShapeEnd(GroupShape groupShape)
  {
    mBuilder.AppendLine("End of shape group");
    return VisitorAction.Continue;
  }

  public override VisitorAction VisitShapeStart(Shape shape)
  {
    mBuilder.AppendLine("\tShape - " + shape.ShapeType + ":");
    mBuilder.AppendLine("\t\tWidth: " + shape.Width);
    mBuilder.AppendLine("\t\tHeight: " + shape.Height);
    mBuilder.AppendLine("\t\tStroke color: " + shape.Stroke.Color);
    mBuilder.AppendLine("\t\tFill color: " + shape.Fill.ForeColor);
    return VisitorAction.Continue;
  }

  public override VisitorAction VisitShapeEnd(Shape shape)
  {
    mBuilder.AppendLine("\tEnd of shape");
    return VisitorAction.Continue;
  }

  private readonly StringBuilder mBuilder;
}

Ayrıca bakınız