ImageData

Shape.ImageData property

Şeklin görüntüsüne erişim sağlar. Şeklin görüntüsü yoksa null değerini döndürür.

public ImageData ImageData { get; }

Örnekler

Bir belgeden görüntülerin nasıl çıkarılacağını ve bunların yerel dosya sistemine ayrı dosyalar olarak nasıl kaydedileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Images.docx");

// Belgeden şekil koleksiyonunu alın,
// ve bir görüntü ile her şeklin görüntü verilerini yerel dosya sistemine dosya olarak kaydedin.
NodeCollection shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true);

Assert.AreEqual(9, shapes.Count(s => ((Shape)s).HasImage));

int imageIndex = 0;
foreach (Shape shape in shapes.OfType<Shape>())
{
  if (shape.HasImage)
  {
    // Şekillerin görüntü verileri, birçok olası görüntü formatının görüntülerini içerebilir. 
    // Her resim için formatına göre otomatik olarak bir dosya uzantısı belirleyebiliriz.
    string imageFileName =
      $"File.ExtractImages.{imageIndex}{FileFormatUtil.ImageTypeToExtension(shape.ImageData.ImageType)}";
    shape.ImageData.Save(ArtifactsDir + imageFileName);
    imageIndex++;
  }
}

Bir belgeye bağlantılı bir görüntünün nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

string imageFileName = ImageDir + "Windows MetaFile.wmf";

// Aşağıda, bir şekli gösterebilmesi için bir şekle bir resim uygulamanın iki yolu verilmiştir.
// 1 - Resmi içerecek şekli ayarlayın.
Shape shape = new Shape(builder.Document, ShapeType.Image);
shape.WrapType = WrapType.Inline;
shape.ImageData.SetImage(imageFileName);

builder.InsertNode(shape);

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateLinkedImage.Embedded.docx");

// Formda sakladığımız her resim belgemizin boyutunu artıracaktır.
Assert.True(70000 < new FileInfo(ArtifactsDir + "Image.CreateLinkedImage.Embedded.docx").Length);

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.RemoveAllChildren();

// 2 - Yerel dosya sistemindeki bir görüntü dosyasına bağlanacak şekli ayarlayın.
shape = new Shape(builder.Document, ShapeType.Image);
shape.WrapType = WrapType.Inline;
shape.ImageData.SourceFullName = imageFileName;

builder.InsertNode(shape);
doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateLinkedImage.Linked.docx");

// Resimlere bağlantı vermek yerden tasarruf sağlar ve daha küçük bir belgeyle sonuçlanır.
// Ancak, belge yalnızca görüntüyü doğru olarak görüntüleyebilir.
// görüntü dosyası, şeklin "SourceFullName" özelliğinin işaret ettiği konumda bulunur.
Assert.True(10000 > new FileInfo(ArtifactsDir + "Image.CreateLinkedImage.Linked.docx").Length);

Ayrıca bakınız