ShapeType

ShapeType enumeration

Microsoft Word belgesindeki şeklin türünü belirtir.

public enum ShapeType

değerler

İsimDeğerTanım
Image75Şekil bir resimdir.
TextBox202Şekil bir metin kutusudur. Diğer birçok türdeki şekillerin de içlerinde metin bulunabileceğini unutmayın. Bir şeklin metin içermesi için bu türde olması gerekmez.
Group-1Şekil bir grup şeklidir.
OleObject-2Şekil bir OLE nesnesidir.
OleControl201Şekil bir ActiveX kontrolüdür.
NonPrimitive0Kullanıcı tarafından çizilen ve birden çok parça ve/veya köşeden (eğri, serbest biçim veya karalama) oluşan bir şekil.
Rectangle1
RoundRectangle2
Ellipse3
Diamond4
Triangle5
RightTriangle6
Parallelogram7
Trapezoid8
Hexagon9
Octagon10
Plus11
Star12
Arrow13
ThickArrow14
HomePlate15
Cube16
Balloon17
Seal18
Arc19
Line20
Plaque21
Can22
Donut23
TextSimple24
TextOctagon25
TextHexagon26
TextCurve27
TextWave28
TextRing29
TextOnCurve30
TextOnRing31
StraightConnector132
BentConnector233
BentConnector334
BentConnector435
BentConnector536
CurvedConnector237
CurvedConnector338
CurvedConnector439
CurvedConnector540
Callout141
Callout242
Callout343
AccentCallout144
AccentCallout245
AccentCallout346
BorderCallout147
BorderCallout248
BorderCallout349
AccentBorderCallout150
AccentBorderCallout251
AccentBorderCallout352
Ribbon53
Ribbon254
Chevron55
Pentagon56
NoSmoking57
Seal858
Seal1659
Seal3260
WedgeRectCallout61
WedgeRRectCallout62
WedgeEllipseCallout63
Wave64
FoldedCorner65
LeftArrow66
DownArrow67
UpArrow68
LeftRightArrow69
UpDownArrow70
IrregularSeal171
IrregularSeal272
LightningBolt73
Heart74
QuadArrow76
LeftArrowCallout77
RightArrowCallout78
UpArrowCallout79
DownArrowCallout80
LeftRightArrowCallout81
UpDownArrowCallout82
QuadArrowCallout83
Bevel84
LeftBracket85
RightBracket86
LeftBrace87
RightBrace88
LeftUpArrow89
BentUpArrow90
BentArrow91
Seal2492
StripedRightArrow93
NotchedRightArrow94
BlockArc95
SmileyFace96
VerticalScroll97
HorizontalScroll98
CircularArrow99
CustomShape100Bu şekil türü, Microsoft Word’deki standart the otomatik şekiller kümesinin parçası olmayan şekiller için ayarlanmış gibi görünüyor. Örneğin, ClipArt. ‘den yeni bir otomatik şekil eklerseniz
UturnArrow101
CurvedRightArrow102
CurvedLeftArrow103
CurvedUpArrow104
CurvedDownArrow105
CloudCallout106
EllipseRibbon107
EllipseRibbon2108
FlowChartProcess109
FlowChartDecision110
FlowChartInputOutput111
FlowChartPredefinedProcess112
FlowChartInternalStorage113
FlowChartDocument114
FlowChartMultidocument115
FlowChartTerminator116
FlowChartPreparation117
FlowChartManualInput118
FlowChartManualOperation119
FlowChartConnector120
FlowChartPunchedCard121
FlowChartPunchedTape122
FlowChartSummingJunction123
FlowChartOr124
FlowChartCollate125
FlowChartSort126
FlowChartExtract127
FlowChartMerge128
FlowChartOfflineStorage129
FlowChartOnlineStorage130
FlowChartMagneticTape131
FlowChartMagneticDisk132
FlowChartMagneticDrum133
FlowChartDisplay134
FlowChartDelay135
TextPlainText136WordArt nesnesi.
TextStop137WordArt nesnesi.
TextTriangle138WordArt nesnesi.
TextTriangleInverted139WordArt nesnesi.
TextChevron140WordArt nesnesi.
TextChevronInverted141WordArt nesnesi.
TextRingInside142WordArt nesnesi.
TextRingOutside143WordArt nesnesi.
TextArchUpCurve144WordArt nesnesi.
TextArchDownCurve145WordArt nesnesi.
TextCircleCurve146WordArt nesnesi.
TextButtonCurve147WordArt nesnesi.
TextArchUpPour148WordArt nesnesi.
TextArchDownPour149WordArt nesnesi.
TextCirclePour150WordArt nesnesi.
TextButtonPour151WordArt nesnesi.
TextCurveUp152WordArt nesnesi.
TextCurveDown153WordArt nesnesi.
TextCascadeUp154WordArt nesnesi.
TextCascadeDown155WordArt nesnesi.
TextWave1156WordArt nesnesi.
TextWave2157WordArt nesnesi.
TextWave3158WordArt nesnesi.
TextWave4159WordArt nesnesi.
TextInflate160WordArt nesnesi.
TextDeflate161WordArt nesnesi.
TextInflateBottom162WordArt nesnesi.
TextDeflateBottom163WordArt nesnesi.
TextInflateTop164WordArt nesnesi.
TextDeflateTop165WordArt nesnesi.
TextDeflateInflate166WordArt nesnesi.
TextDeflateInflateDeflate167WordArt nesnesi.
TextFadeRight168WordArt nesnesi.
TextFadeLeft169WordArt nesnesi.
TextFadeUp170WordArt nesnesi.
TextFadeDown171WordArt nesnesi.
TextSlantUp172WordArt nesnesi.
TextSlantDown173WordArt nesnesi.
TextCanUp174WordArt nesnesi.
TextCanDown175WordArt nesnesi.
FlowChartAlternateProcess176
FlowChartOffpageConnector177
Callout90178
AccentCallout90179
BorderCallout90180
AccentBorderCallout90181
LeftRightUpArrow182
Sun183
Moon184
BracketPair185
BracePair186
Seal4187
DoubleWave188
ActionButtonBlank189
ActionButtonHome190
ActionButtonHelp191
ActionButtonInformation192
ActionButtonForwardNext193
ActionButtonBackPrevious194
ActionButtonEnd195
ActionButtonBeginning196
ActionButtonReturn197
ActionButtonDocument198
ActionButtonSound199
ActionButtonMovie200
SingleCornerSnipped203Tek köşeli dikdörtgen nesneyi kırpın.
TopCornersSnipped204Dikdörtgenin aynı yan köşesini kesin.
DiagonalCornersSnipped205Dikdörtgenin çapraz köşesini kesin.
TopCornersOneRoundedOneSnipped206Tek köşeli dikdörtgeni kesin ve yuvarlatın.
SingleCornerRounded207Yuvarlak tek köşeli dikdörtgen.
TopCornersRounded208Yuvarlak aynı yan köşe dikdörtgeni.
DiagonalCornersRounded209Yuvarlak çapraz köşeli dikdörtgen.
Heptagon210Yedigen.
Cloud211Bulut.
Seal6212Altı köşeli yıldız.
Seal7213Yedi köşeli yıldız.
Seal10214On köşeli yıldız.
Seal12215On iki köşeli yıldız.
SwooshArrow216Swoosh oku.
Teardrop217Gözyaşı.
SquareTabs218Kare sekmeler.
PlaqueTabs219Plak sekmeleri.
Pie220Pasta.
WedgePie221Kama pasta.
InverseLine222Ters çizgi.
MathPlus223Matematik artı.
MathMinus224Matematik eksi.
MathMultiply225Matematik çarpımı.
MathDivide226Matematik bölme.
MathEqual227Matematik eşittir.
MathNotEqual228Matematik eşit değil.
NonIsoscelesTrapezoid229İkizkenar olmayan yamuk.
LeftRightCircularArrow230Sol-sağ dairesel ok.
LeftRightRibbon231Sol-sağ şerit.
LeftCircularArrow232Sol dairesel ok.
Frame233Çerçeve.
HalfFrame234Yarım çerçeve.
Funnel235Huni.
Gear6236Altı dişli dişli.
Gear9237Dokuz dişli dişli.
Decagon238Ongen.
Dodecagon239Onikigen.
DiagonalStripe240Çapraz şerit.
Corner241Köşe.
CornerTabs242Köşe sekmeleri.
Chord243Akor.
ChartPlus244Grafik artı.
ChartStar245Grafik yıldızı.
ChartX246Grafik X.
MinValue-2Sistem kullanımı için ayrılmıştır.

Örnekler

Yerel dosya sisteminden bir görüntü içeren şeklin belgeye nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();

// "Shape" sınıfının public yapıcısı "ShapeMarkupLanguage.Vml" işaretleme tipine sahip bir şekil oluşturacaktır.
// SingleCornerSnipped, TopCornersSnipped, DiagonalCornersSnipped gibi ilkel olmayan türde bir şekil oluşturmanız gerekiyorsa,
// TopCornersOneRoundedOneSnipped, SingleCornerRounded, TopCornersRounded veya DiagonalCornersRounded,
// lütfen DocumentBuilder.InsertShape'i kullanın.
Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Windows MetaFile.wmf");
shape.Width = 100;
shape.Height = 100;

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(shape);

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.FromFile.docx");

Aspose.Words’ün şekilleri nasıl tanımladığını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertShape(ShapeType.Heptagon, RelativeHorizontalPosition.Page, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.Cloud, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.MathPlus, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

// Şekil türlerini doğru tanımlamak için şekillerle DML olarak çalışmanız gerekir.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Docx)
{
  // "Katı" veya "Geçişli" uyumluluk, şeklin DML olarak kaydedilmesine olanak tanır.
  Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Transitional
};

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx", saveOptions);
doc = new Document(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

foreach (Shape shape in shapes)
{
  Console.WriteLine(shape.ShapeType);
}

Ayrıca bakınız