ShapeType

ShapeType enumeration

Microsoft Word belgesindeki şeklin türünü belirtir.

public enum ShapeType

değerler

İsim Değer Tanım
Image 75 Şekil bir görüntüdür.
TextBox 202 Şekil bir metin kutusudur. Diğer birçok türdeki şekillerin de içinde metin olabileceğini unutmayın. Bir şeklin metin içermesi için bu tür olması gerekmez.
Group -1 Şekil bir grup şeklidir.
OleObject -2 Şekil bir OLE nesnesidir.
OleControl 201 Şekil bir ActiveX denetimidir.
NonPrimitive 0 Kullanıcı tarafından çizilen ve birden çok parça ve/veya tepe noktasından (eğri, serbest biçim veya karalama) oluşan bir şekil.
Rectangle 1
RoundRectangle 2
Ellipse 3
Diamond 4
Triangle 5
RightTriangle 6
Parallelogram 7
Trapezoid 8
Hexagon 9
Octagon 10
Plus 11
Star 12
Arrow 13
ThickArrow 14
HomePlate 15
Cube 16
Balloon 17
Seal 18
Arc 19
Line 20
Plaque 21
Can 22
Donut 23
TextSimple 24
TextOctagon 25
TextHexagon 26
TextCurve 27
TextWave 28
TextRing 29
TextOnCurve 30
TextOnRing 31
StraightConnector1 32
BentConnector2 33
BentConnector3 34
BentConnector4 35
BentConnector5 36
CurvedConnector2 37
CurvedConnector3 38
CurvedConnector4 39
CurvedConnector5 40
Callout1 41
Callout2 42
Callout3 43
AccentCallout1 44
AccentCallout2 45
AccentCallout3 46
BorderCallout1 47
BorderCallout2 48
BorderCallout3 49
AccentBorderCallout1 50
AccentBorderCallout2 51
AccentBorderCallout3 52
Ribbon 53
Ribbon2 54
Chevron 55
Pentagon 56
NoSmoking 57
Seal8 58
Seal16 59
Seal32 60
WedgeRectCallout 61
WedgeRRectCallout 62
WedgeEllipseCallout 63
Wave 64
FoldedCorner 65
LeftArrow 66
DownArrow 67
UpArrow 68
LeftRightArrow 69
UpDownArrow 70
IrregularSeal1 71
IrregularSeal2 72
LightningBolt 73
Heart 74
QuadArrow 76
LeftArrowCallout 77
RightArrowCallout 78
UpArrowCallout 79
DownArrowCallout 80
LeftRightArrowCallout 81
UpDownArrowCallout 82
QuadArrowCallout 83
Bevel 84
LeftBracket 85
RightBracket 86
LeftBrace 87
RightBrace 88
LeftUpArrow 89
BentUpArrow 90
BentArrow 91
Seal24 92
StripedRightArrow 93
NotchedRightArrow 94
BlockArc 95
SmileyFace 96
VerticalScroll 97
HorizontalScroll 98
CircularArrow 99
CustomShape 100 Bu şekil türü, Microsoft Word’deki standart otomatik şekiller kümesinin parçası olmayan şekiller için ayarlanmış gibi görünüyor. Örneğin, ClipArt. ‘den yeni bir otomatik şekil eklerseniz
UturnArrow 101
CurvedRightArrow 102
CurvedLeftArrow 103
CurvedUpArrow 104
CurvedDownArrow 105
CloudCallout 106
EllipseRibbon 107
EllipseRibbon2 108
FlowChartProcess 109
FlowChartDecision 110
FlowChartInputOutput 111
FlowChartPredefinedProcess 112
FlowChartInternalStorage 113
FlowChartDocument 114
FlowChartMultidocument 115
FlowChartTerminator 116
FlowChartPreparation 117
FlowChartManualInput 118
FlowChartManualOperation 119
FlowChartConnector 120
FlowChartPunchedCard 121
FlowChartPunchedTape 122
FlowChartSummingJunction 123
FlowChartOr 124
FlowChartCollate 125
FlowChartSort 126
FlowChartExtract 127
FlowChartMerge 128
FlowChartOfflineStorage 129
FlowChartOnlineStorage 130
FlowChartMagneticTape 131
FlowChartMagneticDisk 132
FlowChartMagneticDrum 133
FlowChartDisplay 134
FlowChartDelay 135
TextPlainText 136 WordArt nesnesi.
TextStop 137 WordArt nesnesi.
TextTriangle 138 WordArt nesnesi.
TextTriangleInverted 139 WordArt nesnesi.
TextChevron 140 WordArt nesnesi.
TextChevronInverted 141 WordArt nesnesi.
TextRingInside 142 WordArt nesnesi.
TextRingOutside 143 WordArt nesnesi.
TextArchUpCurve 144 WordArt nesnesi.
TextArchDownCurve 145 WordArt nesnesi.
TextCircleCurve 146 WordArt nesnesi.
TextButtonCurve 147 WordArt nesnesi.
TextArchUpPour 148 WordArt nesnesi.
TextArchDownPour 149 WordArt nesnesi.
TextCirclePour 150 WordArt nesnesi.
TextButtonPour 151 WordArt nesnesi.
TextCurveUp 152 WordArt nesnesi.
TextCurveDown 153 WordArt nesnesi.
TextCascadeUp 154 WordArt nesnesi.
TextCascadeDown 155 WordArt nesnesi.
TextWave1 156 WordArt nesnesi.
TextWave2 157 WordArt nesnesi.
TextWave3 158 WordArt nesnesi.
TextWave4 159 WordArt nesnesi.
TextInflate 160 WordArt nesnesi.
TextDeflate 161 WordArt nesnesi.
TextInflateBottom 162 WordArt nesnesi.
TextDeflateBottom 163 WordArt nesnesi.
TextInflateTop 164 WordArt nesnesi.
TextDeflateTop 165 WordArt nesnesi.
TextDeflateInflate 166 WordArt nesnesi.
TextDeflateInflateDeflate 167 WordArt nesnesi.
TextFadeRight 168 WordArt nesnesi.
TextFadeLeft 169 WordArt nesnesi.
TextFadeUp 170 WordArt nesnesi.
TextFadeDown 171 WordArt nesnesi.
TextSlantUp 172 WordArt nesnesi.
TextSlantDown 173 WordArt nesnesi.
TextCanUp 174 WordArt nesnesi.
TextCanDown 175 WordArt nesnesi.
FlowChartAlternateProcess 176
FlowChartOffpageConnector 177
Callout90 178
AccentCallout90 179
BorderCallout90 180
AccentBorderCallout90 181
LeftRightUpArrow 182
Sun 183
Moon 184
BracketPair 185
BracePair 186
Seal4 187
DoubleWave 188
ActionButtonBlank 189
ActionButtonHome 190
ActionButtonHelp 191
ActionButtonInformation 192
ActionButtonForwardNext 193
ActionButtonBackPrevious 194
ActionButtonEnd 195
ActionButtonBeginning 196
ActionButtonReturn 197
ActionButtonDocument 198
ActionButtonSound 199
ActionButtonMovie 200
SingleCornerSnipped 203 Tek köşeli dikdörtgen nesneyi alın.
TopCornersSnipped 204 Aynı yan köşe dikdörtgenini alın.
DiagonalCornersSnipped 205 Çapraz köşe dikdörtgenini alın.
TopCornersOneRoundedOneSnipped 206 Tek köşeli dikdörtgeni alın ve yuvarlayın.
SingleCornerRounded 207 Yuvarlak tek köşeli dikdörtgen.
TopCornersRounded 208 Yuvarlak aynı kenar köşe dikdörtgeni.
DiagonalCornersRounded 209 Yuvarlak köşegen köşeli dikdörtgen.
Heptagon 210 Heptagon.
Cloud 211 Bulut.
Seal6 212 Altı köşeli yıldız.
Seal7 213 Yedi köşeli yıldız.
Seal10 214 On köşeli yıldız.
Seal12 215 On iki köşeli yıldız.
SwooshArrow 216 Swoosh oku.
Teardrop 217 Gözyaşı.
SquareTabs 218 Kare sekmeler.
PlaqueTabs 219 Plak sekmeleri.
Pie 220 Pasta.
WedgePie 221 Dilimli turta.
InverseLine 222 Ters çizgi.
MathPlus 223 Matematik artı.
MathMinus 224 Matematik eksi.
MathMultiply 225 Matematik çarpması.
MathDivide 226 Matematik bölme.
MathEqual 227 Matematik eşittir.
MathNotEqual 228 Matematik eşit değil.
NonIsoscelesTrapezoid 229 İkizkenar olmayan yamuk.
LeftRightCircularArrow 230 Sol-sağ dairesel ok.
LeftRightRibbon 231 Sol-sağ şerit.
LeftCircularArrow 232 Sol dairesel ok.
Frame 233 Çerçeve.
HalfFrame 234 Yarım çerçeve.
Funnel 235 Huni.
Gear6 236 Altı dişli dişli.
Gear9 237 Dokuz dişli dişli.
Decagon 238 Decagon.
Dodecagon 239 Dodecagon.
DiagonalStripe 240 Çapraz şerit.
Corner 241 Köşe.
CornerTabs 242 Köşe sekmeleri.
Chord 243 Akor.
ChartPlus 244 Grafik artı.
ChartStar 245 Harita yıldızı.
ChartX 246 Grafik X.
MinValue -2 Sistem kullanımı için ayrılmıştır.

Örnekler

Yerel dosya sisteminden bir görüntüyle bir şeklin bir belgeye nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();

// "Shape" sınıfının genel kurucusu, "ShapeMarkupLanguage.Vml" işaretleme türüyle bir şekil oluşturacaktır.
// SingleCornerSnipped, TopCornersSnipped, DiagonalCornersSnipped gibi ilkel olmayan türde bir şekil oluşturmanız gerekiyorsa,
// TopCornersOneRoundedOneSnipped, SingleCornerRounded, TopCornersRounded veya DiagonalCornersRounded,
// lütfen DocumentBuilder.InsertShape'i kullanın.
Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
shape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Windows MetaFile.wmf");
shape.Width = 100;
shape.Height = 100;

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(shape);

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.FromFile.docx");

Aspose.Words’ün şekilleri nasıl tanımladığını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertShape(ShapeType.Heptagon, RelativeHorizontalPosition.Page, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.Cloud, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

builder.InsertShape(ShapeType.MathPlus, RelativeHorizontalPosition.RightMargin, 0,
  RelativeVerticalPosition.Page, 0, 0, 0, WrapType.None);

// Şekil türlerini tanımlamak için şekillerle DML olarak çalışmanız gerekir.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Docx)
{
  // "Strict" veya "Transitional" uyumluluğu, şeklin DML olarak kaydedilmesini sağlar.
  Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Transitional
};

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx", saveOptions);
doc = new Document(ArtifactsDir + "Shape.ShapeTypes.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

foreach (Shape shape in shapes)
{
  Console.WriteLine(shape.ShapeType);
}

Ayrıca bakınız