Update

İçindekiler
[ ]

Update()

Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

public void Update()

Örnekler

FieldType kullanarak bir belgeye nasıl alan ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Oluşturucu eklerken güncellenip güncellenmeyeceğini belirleyen bir bayrak geçerken iki alan ekleyin.
// Bazı durumlarda, alanların güncellenmesi hesaplama açısından pahalı olabilir ve güncellemeyi ertelemek iyi bir fikir olabilir.
doc.BuiltInDocumentProperties.Author = "John Doe";
builder.Write("This document was written by ");
builder.InsertField(FieldType.FieldAuthor, updateInsertedFieldsImmediately);

builder.InsertParagraph();
builder.Write("\nThis is page ");
builder.InsertField(FieldType.FieldPage, updateInsertedFieldsImmediately);

Assert.AreEqual(" AUTHOR ", doc.Range.Fields[0].GetFieldCode());
Assert.AreEqual(" PAGE ", doc.Range.Fields[1].GetFieldCode());

if (updateInsertedFieldsImmediately)
{
  Assert.AreEqual("John Doe", doc.Range.Fields[0].Result);
  Assert.AreEqual("1", doc.Range.Fields[1].Result);
}
else
{
  Assert.AreEqual(string.Empty, doc.Range.Fields[0].Result);
  Assert.AreEqual(string.Empty, doc.Range.Fields[1].Result);

  // Güncelleme yöntemlerini manuel olarak kullanarak bu alanları güncellememiz gerekecek.
  doc.Range.Fields[0].Update();

  Assert.AreEqual("John Doe", doc.Range.Fields[0].Result);

  doc.UpdateFields();

  Assert.AreEqual("1", doc.Range.Fields[1].Result);
}

Alan sonuçlarının nasıl biçimlendirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Biçim uygulanmamış sonucu görüntüleyen bir alan eklemek için bir belge oluşturucu kullanın.
Field field = builder.InsertField("= 2 + 3");

Assert.AreEqual("= 2 + 3", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("5", field.Result);

// Alanın özelliklerini kullanarak bir alanın sonucuna bir format uygulayabiliriz.
// Aşağıda, bir alanın sonucuna uygulayabileceğimiz üç tür biçim bulunmaktadır.
// 1 - Sayısal biçim:
FieldFormat format = field.Format;
format.NumericFormat = "$###.00";
field.Update();

Assert.AreEqual("= 2 + 3 \\# $###.00", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("$ 5.00", field.Result);

// 2 - Tarih/saat biçimi:
field = builder.InsertField("DATE");
format = field.Format;
format.DateTimeFormat = "dddd, MMMM dd, yyyy";
field.Update();

Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());
Console.WriteLine($"Today's date, in {format.DateTimeFormat} format:\n\t{field.Result}");

// 3 - Genel biçim:
field = builder.InsertField("= 25 + 33");
format = field.Format;
format.GeneralFormats.Add(GeneralFormat.LowercaseRoman);
format.GeneralFormats.Add(GeneralFormat.Upper);
field.Update();

int index = 0;
using (IEnumerator<GeneralFormat> generalFormatEnumerator = format.GeneralFormats.GetEnumerator())
  while (generalFormatEnumerator.MoveNext())
    Console.WriteLine($"General format index {index++}: {generalFormatEnumerator.Current}");

Assert.AreEqual("= 25 + 33 \\* roman \\* Upper", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("LVIII", field.Result);
Assert.AreEqual(2, format.GeneralFormats.Count);
Assert.AreEqual(GeneralFormat.LowercaseRoman, format.GeneralFormats[0]);

// Alanın sonucunu orijinal haline döndürmek için formatlarımızı kaldırabiliriz.
format.GeneralFormats.Remove(GeneralFormat.LowercaseRoman);
format.GeneralFormats.RemoveAt(0);
Assert.AreEqual(0, format.GeneralFormats.Count);
field.Update();

Assert.AreEqual("= 25 + 33 ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("58", field.Result);
Assert.AreEqual(0, format.GeneralFormats.Count);

Ayrıca bakınız


Update(bool)

Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

public void Update(bool ignoreMergeFormat)
Parametre Tip Tanım
ignoreMergeFormat Boolean Eğerdoğru daha sonra MERGEFORMAT anahtarından bağımsız olarak doğrudan alan sonuç biçimlendirmesi terk edilir, aksi takdirde normal güncelleme gerçekleştirilir.

Örnekler

Bir belge yüklenirken INCLUDEPICTURE alanlarının nasıl korunacağını veya atılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldIncludePicture includePicture = (FieldIncludePicture)builder.InsertField(FieldType.FieldIncludePicture, true);
includePicture.SourceFullName = ImageDir + "Transparent background logo.png";
includePicture.Update(true);

using (MemoryStream docStream = new MemoryStream())
{
  doc.Save(docStream, new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Docx));

  // Tüm INCLUDEPICTURE alanlarının dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar vermek için LoadOptions nesnesinde bir bayrak ayarlayabiliriz
  // onları içeren bir belge yüklerken görüntü şekillerine.
  LoadOptions loadOptions = new LoadOptions
  {
    PreserveIncludePictureField = preserveIncludePictureField
  };

  doc = new Document(docStream, loadOptions);

  if (preserveIncludePictureField)
  {
    Assert.True(doc.Range.Fields.Any(f => f.Type == FieldType.FieldIncludePicture));

    doc.UpdateFields();
    doc.Save(ArtifactsDir + "Field.PreserveIncludePicture.docx");
  }
  else
  {
    Assert.False(doc.Range.Fields.Any(f => f.Type == FieldType.FieldIncludePicture));
  }
}

Ayrıca bakınız